יתרות מט"ח לפברואר 1998

01/03/1998
 
מבנק ישראל נמסר היום, כי יתרות מטבע חוץ הסתכמו בסוף חודש פברואר 1998 ב- 21,53 מיליוני דולר, ירידה של 88 מיליוני דולר לעומת סוף חודש ינואר.
השינוי ביתרות במהלך חודש ינואר נבע בעיקר מהוצאות הממשלה בחו"ל (פעילות שוטפת לרבות החזר חובות) ומהקטנת פיקדונות הבנקים במט"ח בבנק ישראל, פעולות שקוזזו בחלקן ע"י הכנסות בנק ישראל במט"ח.