הסקירה השנתית של המחלקה המוניטרית ל- 1997

בנק ישראל מפרסם היום את הסקירה השנתית של המחלקה המוניטרית
"ההתפתחויות בשוקי ההון והכספים, 1997"
 
שיעור האינפלציה ב- 1997 הסתכם ב- 7 אחוזים - בהתאם לגבול התחתון של טווח היעד שנקבע על ידי הממשלה בסוף 1996, 7 עד 10 אחוזים. הריסון המוניטרי על רקע הריסון הפיסקלי הוא בין הגורמים המרכזיים שהובילו להפחתת האינפלציה.
 
בשנת 1997 עמדה הממשלה ביעד הגירעון התקציבי הגרעון הגיע ל- 2.4 אחוזי תוצר לעומת 2.8 אחוזים עפ"י היעד, זאת לאחר שנתיים בהן נוצרו חריגות תקציביות משמעותיות.
 
ערך תיק הנכסים הכספיים של הציבור גדל בשנת 1997 בכ- 13 אחוזים במונחים ריאליים, והסתכם בסופה בכ- 720 מיליארדי ש"ח. לגידול זה תרמה עליית שערי המניות שמשקלן בתיק עלה עד לכ- 18 אחוזים, לאחר ירידה רצופה בשלוש השנים האחרונות.
 
הסקירה השנתית של המחלקה המוניטרית המתפרסמת היום מתארת ומנתחת את התפתחות
האינפלציה, את המדיניות המוניטרית והתקציבית ואת ההתפתחויות בשוקי ההון והכספים ב- 1997.
כמו כן, מנתחת הסקירה את הנתונים הכלכליים המרכזיים הרלבנטיים להפעלת המדיניות
המוניטרית, במגמה להגביר בציבור את ההבנה בנושא.
 
בשנת 1997 הסתמן מפנה במגמות המאקרו- כלכליות העיקריות ששררו במשק בשנים קודמות.
מדד המחירים לצרכן עלה במהלך השנה ב- 7 אחוזים - הגבול התחתון של תחום היעד שנקבע לשנה
זו על ידי הממשלה ו- 3.6 אחוזים מתחת לרמתו ב- 1996 . הגירעון בחשבון השוטף של מאזן
התשלומים ועודף היבוא הצטמצמו במידה ניכרת ב- 1997 , על רקע הריסון הפיסקלי שהתחייב
השנה לאחר שאלה תפחו לממדים מדאיגים בשנתיים הקודמות. בנוסף, גדלה האבטלה מ- 6.7
אחוזים ב- 1996 ל- 7.7 ב- 1997 , לאחר 5 שנים בהן היא ירדה, וקצב צמיחת התוצר הצטמצם ל- 2
אחוזים בלבד, לאחר יותר מ- 5 אחוזים ברוב השנים מאז תחילת שנות התשעים. הגורמים
העיקריים שפעלו ב- 1997 להפחתת האינפלציה הם הריסון המוניטרי על רקע ריסון תקציבי, ירידה
של המחירים במטבע חוץ של היבוא וגורמים נוספים שהביאו להאטה משמעותית בקצב גידול
הביקושים המקומיים, במיוחד האטה משמעותית בהשפעות גל העלייה הגדול של תחילת שנות
התשעים.
מהסקירה השנתית של המחלקה המוניטרית עולה עוד, כי בשנת 1997 , אחרי שנתיים בהן חרג
הגירעון הממשלתי בפועל מהמתוכנן בשיעור משמעותי, עמדה הממשלה ביעד הגירעון, והגירעון
הכולל (ללא מתן אשראי), כמוגדר בחוק להפחתת הגירעון, היה אף נמוך מן היעד. עם זאת, הגירעון
המקומי היה מעל המתוכנן. מפנה חיובי חל גם בתהליך ההפרטה: לאחר קיפאון בן שלוש שנים
עמדה הממשלה בתוכנית ההפרטה שלה לשנת 1997 , והיקפה היה אף כפול מן המתוכנן. עם זאת,
שיעור תשלומי הריבית בתמ"ג עלה בשנת 1997 , אחרי מגמת ירידה בשנים האחרונות, ובכך שיקף
את גידול נטל החוב הממשלתי על המשק.
ערכו של תיק הנכסים שבידי הציבור הסתכם בסוף 1997 בכ- 720 מיליארדי ש"ח, גידול ריאלי של
13 אחוזים בהשוואה לסוף 1996 - גבוה מזה של השנים 1995 ו- 1996. עיקר הגידול של התיק מקורו
בעליית ערך הנכסים כתוצאה מעליית השערים בשוק המניות. מקור נוסף לעליה זו הוא הצבירה
החיובית בשיעור של 5 אחוזים מערך התיק בתחילת השנה, שיעור נמוך מזה שנרשם בכל אחת מן השנים 1992, 1993 ו- 1996. ב- 1997 עלה משקל המניות בתיק הנכסים של הציבור, והגיע לכ- 18
אחוזים, לאחר ירידה רצופה בשלוש השנים הקודמות. במקביל לכך ירד משקלם של הנכסים
הצמודים למדד ולמטבע חוץ כאחד. משקל הנכסים הלא-צמודים לא השתנה השנה, והוא עומד על
23.5 אחוזים, לעומת 12 אחוזים בסוף 1993 . יש להדגיש שהנכסים השקליים הלא- צמודים הם
הרכיב השני בגודלו בתיק, אחרי הרכיב הצמוד למדד, מזה שלוש שנים.
שנת 1997 התאפיינה בבלימת המגמה - שהחלה בשנת 1994 - של משיכות כספים נטו מקופות
התגמולים והפיצויים (קופות הגמל) בהיקפים נרחבים. במהלך 1997 נפדו מקופות אלה כ- 1.1
מיליארדי ש"ח נטו, לעומת פדיונות נטו של כ- 13 מיליארדים אשתקד. הדבר נובע, בין היתר,
מההתעוררות בשוק המניות שהשפיעה על עליית התשואות של קופות הגמל. יתרת הנכסים של
קופות הגמל נאמדה בדצמבר 1997 בכ- 102 מיליארדי ש"ח; זוהי עלייה ריאלית של כ- 8 אחוזים
בהשוואה ל- 1996 , שבה ירדה יתרה זו ירידה ריאלית בת כ- 12 אחוזים.
עוד עולה מהסקירה השנתית של המחלקה המוניטרית כי יתרת הנכסים של קרנות הפנסיה נאמדה
בסוף 1997 ב- 89 מיליארדי ש"ח - עלייה ריאלית של כ- 9 אחוזים, לעומת דצמבר 1996.
 
בשוק המניות נרשמו בשנת 1997 עליות ריאליות של כ- 26 אחוזים, שנבעו מסימנים למגמות
חיוביות במשק בטווח הארוך, ובהם ציפיות לירידת האינפלציה ושיפורים מבניים במשק. בשוק
איגרות החוב הצמודות למדד ירדו התשואות עד חודש אוגוסט, ואילו בארבעת החודשים האחרונים
של השנה עלו התשואות לטווח הבינוני והארוך. בשוק איגרות החוב הלא-צמודות ובמק"ם נמשכה
בשנת 1997 המגמה של ירידת התשואות, מלווה בשיפוע שלילי של עקומי התשואות ברוב החודשים.