אמצעי התשלום והאשראי במשק לחודש פברואר 1998

אמצעי התשלום והאשראי במשק (ממוצעים חודשיים)
 
 
 
 
 
 
 
אמצעי התשלום
סה"כ אשראי
מזה: אשראי שקלי לא צמוד
 
תאריך
M1
C3
C1
 
 
(מיליארדי ש"ח)
(מיליארדי ש"ח)
(מיליארדי ש"ח)
 
 
 
 
 
 
דצמבר 1996
16.99
261.7
74.0
 
דצמבר 1997
19.37
303.3
92.8
 
 
 
 
 
 
ינואר – 1998
19.46
306.5
94.8
 
פברואר*
19.34
306.9
93.2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
אחוז שינוי שנתי (ממוצע דצמבר לעומת ממוצע דצמבר קודם)
 
 
 
 
 
 
שנת 1995
16.5
23.5
7.7
 
שנת 1996
11.9
20.0
13.4
 
שנת 1997
14.1
16.1
10.6
 
 
 
 
 
 
12 חודשים אחרונים
7.3
14.1
9.7
 
 
 
 
 
 
אחוז שינוי (1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ינואר – 1998
0.4
0.8
2.1
 
פברואר*
0.6-
0.1
1.7-
 
 
 
 
-------------------------------------------
*נתונים ארעיים
(1) השינויים באחוזים של הרמה הממוצעת בחודש לעומת ממוצע החודש הקודם
בבנק ישראל מבהירים כי בדיוני התכנון המוניטרי החודשי נלקחים בחשבון מספר רב של נתונים ואינדיקטורים, לגבי מצב המשחק, וביניהם הציפיות לאינפלציה, מגוון מדדי מחירים, מצרפים מוניטריים, התפתחות שער חליפין ויתרות מט"ח, היקף הפעילות במשק והרכבה, מצב מאזן התשלומים. וכד'.