התוכנית המוניטרית לחודש אפריל 1998

בנק ישראל הודיע היום על תכניתו המוניטרית לחודש אפריל, לפיה תרד הריבית ב- 0.4 נקודות
האחוז. ירידה זו מצטרפת להורדות הריבית בחודשיים האחרונים, כך ששיעור ההורדה המצטבר
מאז חודש פברואר מסתכם ב- 1.2 נקודות האחוז.
 
בבנק ישראל הסבירו, כי ההחלטה להמשיך ולהפחית את הריבית גם החודש התקבלה לאור
ההתקדמות שהושגה בהורדת סביבת האינפלציה - המתבטאת, בין היתר, בשיעור האינפלציה ב-
12 החודשים האחרונים ובציפיות להתפתחותה בעתיד. גם מגמת ההתרחבות של אמצעי
התשלום וההערכה לגבי השפעת הגורמים האחרים - כגון הפעילות הריאלית והתפתחות המחירים
בחו"ל - מאפשרת את הורדת הריבית.
 
בבנק ישראל חזרו והדגישו, כי נדרשת זהירות בהפעלת מדיניות הריבית על מנת לבסס את
ההישג שנרשם בתחום הורדת האינפלציה. זאת, בהתאם לאסטרטגיה הרב-שנתית שאימצה
הממשלה בהחלטתה לגבי יעד האינפלציה, לפיה יש להמשיך ולהוריד בהדרגה את שיעור
האינפלציה, במטרה להשיג לאורך זמן יציבות מחירים, כמקובל במדינות המתועשות. בבנק
ישראל הדגישו, כי אי הודאות הרבה הנמשכת בשוקי הכספים וההון בעולם, על רקע המשברים
הכלכליים במזרח אסיה, מהווה גורם נוסף המחייב זהירות מירבית בניהול המדיניות המוניטרית
ושמירה קפדנית על המשמעת התקציבית. כמו כן, חשוב שהסכמי השכר שיחתמו בקרוב בסקטור
הציבורי יהיו עקביים עם מצב שוק העבודה ועם היעדים הכלכליים שהציבה הממשלה - ובכלל זה,
השגת היציבות.
 
בבנק ישראל ציינו, כי נוצרו עתה תנאים נוחים להתקדם מהר יותר לקראת יציבות מחירים, וזאת
ללא צורך בהעמקת הריסון המוניטרי, ובכך לסייע למשק הישראלי ליצירת התנאים ההכרחיים
לצמיחה מתמשכת. חשיבות הפחתת האינפלציה גוברת עם העמקת השתלבותו של המשק
הישראלי בתהליכי הגלובליזציה - ובכלל זה, ההתקדמות לעבר הליברליזציה הצפויה בשוק
מט"ח.
 
מדיניות מוניטרית אחראית ועקבית הפועלת להשגת יעד האינפלציה של הממשלה - ובכלל זה
השגת יציבות מחירים לאורך זמן, כמקובל במדינות המתועשות - תורמת בצורה היעילה ביותר
גם להשגת היעדים האחרים שקבעה הממשלה, ובעיקר התקדמות לקראת מיצוי פוטנציאל
הצמיחה של המשק, במטרה להשיג צמיחה בת-קיימא שתיצור מקומות תעסוקה לאורך זמן.