הרכב המטבעות בסל

השנה לא ישונה משקל המטבעות המרכיבים את סל המטבעות
שכלפיו מוגדרת רצועת שער החליפין
 
בבדיקה שנערכה בבנק ישראל נמצא, כי הפער בין משקל כל אחד מן המטבעות המרכיבים את סל המטבעות לבין משקלו בהרכב סחר החוץ של ישראל בשנת 1997 (יבוא ויצוא של סחורות ושירותים, למעט יהלומים) קטן מ - 2 נקודות האחוז. לפיכך, לא נדרש השנה עדכון של הרכב הסל.
ההחלטה לא לשנות את הרכב הסל התקבלה לאחר התייעצות עם משרד האוצר.
 
להלן מובאים המשקלות הממוצעים של המטבעות השונים בסחר ובסל בשנת 1997 והפערים ביניהם:
 
 
 
דולר
מר"ג
ליש"ט
פר"צ
יין
 
 
 
 
 
 
הרכב הסחר (באחוזים)
62.1
20.0
7.9
3.9
6.5
הרכב הסל (באחוזים)
62.3
19.1
8.9
4.6
5.0
הפער (באחוזים)
0.2-
0.9
1.0-
0.7-
1.0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
כזכור, בשנת 1995 החליט בנק ישראל, בהתייעצות עם משרד האוצר, על התאמה שגרתית שתעשה אחת לשנה בתאריך ה - 30 באפריל, בהרכב סל המטבעות. ההתאמה תיעשה על בסיס ההרכב המטבעי של הסחר בשנה הקודמת לתאריך ההתאמה. אם בשנה הקודמת נוצר פער של שתי נקודות האחוז לפחות, בין משקלו של אחד המטבעות (או יותר) בסל לבין משקלו הממוצע בסחר, ישונה הרכב של סל המטבעות בהתאם להרכב הסחר.
 
ב - 5 במאי 1995 וב - 30 באפריל 1996 החליט בנק ישראל, בהתייעצות עם משרד האוצר, להגדיל את משקל הדולר בסל המטבעות ב - 3.2 וב - 3.3 נקודות האחוז, בהתאמה, ולהקטין במקביל את המשקלות של שאר המטבעות בסל. שינויים אלה נעשו לאחר שנמצא כי המשקל הממוצע של הדולר האמריקאי בסל המטבעות בשנים שקדמו למועדי השינוי - שנת 1994 ושנת 1995 - היה נמוך ב - 3.2 וב - 3.3 נקודות האחוז, בהתאמה, מהמשקל הממוצע בסחר החוץ של ישראל בשנים אלו. בחודש אפריל 1997, הוחלט לא לשנות את הרכב הסל, לאחר שנמצא כי הפער בין המשקל הממוצע של כל אחד מהמטבעות בסל לבין משקלו הממוצע בסחר החוץ של ישראל בשנת 1996 היה קטן משתי נקודות האחוז.