היערכות המערכת הבנקאית לטיפול בבעיית באג 2000

 
היערכות המערכת הבנקאית לטיפול בבעיית "באג 2000"
 
המפקח על הבנקים, זאב אבלס, פירסם היום הנחיות נוספות לבנקים בנושא הטיפול בבעיית "באג
2000". בהתאם להוראות החדשות, על הבנקים להשלים את התכנון והביצוע של ניסויי מערכות
המיכון (בסיסי המידע, התוכנות, מערכות ההפעלה, החומרה והציוד, התשתיות ומערכות
התקשורת עם גורמי חוץ) במטרה להבטיח, כי הסבתן לקראת שנת 2000 מתבצעת כיאות. הבנקים
נדרשו לתשומת לב מיוחדת גם לניסוי של מערכות התקשורת המיכונית עם גורמי חוץ שונים
(רשויות, בורסה, לקוחות וכד').
 
במקביל למאמצים המוקדשים לטפל בבעיית "באג 2000", נדרשו הבנקים לגבש תוכניות חלופיות
במטרה להתמודד עם עיכובים ותקלות אפשריות במהלך תהליך ההסבה ולאחר סיומה. הבנקים
נדרשו להביא לאישור הדירקטוריון תוכנית כוללת בנושא זה, לא יאוחר מ- 30/9/1998. כמו כן, על
הבנקים לדווח מיידית לפיקוח על הבנקים על עיכובים או תקלות מהותיים בתהליך זה.
 
מהפיקוח על הבנקים נמסר, כי הנחיה זו היא בהמשך להוראות קודמות שפירסם הפיקוח על
הבנקים בנושא זה, ובהסתמך על הנחיות דומות שפירסמו הרשויות בארה"ב לתאגידים
הבנקאיים והפיננסים שם.
 
כידוע, בעיית "באג 2000" נעוצה בכך שמערכות מיכון שיוצרו ותוכנתו בעבר כללו את הרישום
והחישוב של השנים על בסיס שתי ספרות בלבד. על כן, שנת 2000 תיוצג במערכות אלה ע"י
הספרות 00, דבר שעלול להביא לטעויות ואף לכשל המערכות. היערכות מיכונית נאותה, מבעוד
מועד, של התאגידים הבנקאיים לקראת שנת 2000 הינה חיונית במיוחד, בשל ההשלכות שעלולות
להיות לכך על התאגיד הבנקאי הבודד, על המערכת הבנקאית בכללותה ועל המערכות המשקיות.
הפיקוח על הבנקים עוקב מקרוב אחר התקדמות בכל בנק ובנק לקראת פתרון בעייה זו.