תיקון בהוראה העוסקת בדירקטוריון של תאגיד בנקאי

תיקון בהוראה העוסקת בדירקטוריון של תאגיד בנקאי
 
המפקח על הבנקים, זאב אבלס, פרסם היום תיקונים מקיפים להוראה העוסקת בתפקידיו, דרכי
פעולתו והרכבו של דירקטוריון תאגיד בנקאי, במסגרת ניהול בנקאי תקין.
התיקונים העיקריים בהוראה הם:
 
1.     תפקידיו של הדירקטוריון:
        הודגש הצורך ליצור הפרדה בצורה חדה יותר בין תפקידי הדירקטוריון - פיקוח והכוונה,
        לרבות קביעת המדיניות, על פעילות התאגיד הבנקאי - לבין תפקידי ההנהלה - ניהולו השוטף
        של הבנק:
   א. נקבע, כי הנהלת התאגיד הבנקאי, ולא הדירקטוריון כפי שהיה עד כה, תמנה דירקטורים
        בתאגידים הנשלטים ע"י התאגיד הבנקאי.
   ב. נאסר על עובד התאגיד הבנקאי (למעט המנהל הכללי) לשמש חבר בדירקטוריון של התאגיד.
   ג.  נאסר על יו"ר דירקטוריון התאגיד הבנקאי לשמש כבעל תפקיד ניהולי בתאגיד הבנקאי,
        לתת הוראות למנהלים ולהשתתף בישיבות ההנהלה.     
 
2.    פעילות הדירקטוריון:
  א. הדירקטוריון נדרש להגביר את הפיקוח והבקרה על פעילות התאגידים הנשלטים ע"י
       התאגיד הבנקאי. זאת, ע"י קביעת הנחיות שיבטיחו העברת מידע מתאגידים אלה לתאגיד
       האם. הנחיות אלה כוללות הקמת יחידת מטה מרכזית שתנתח את המידע ותדווח על
       תמציתו ותגיש המלצות להנהלת התאגיד הבנקאי.
  ב.  במקרים חריגים, ניתן לקבל החלטות באמצעות אמצעי תקשורת (טלפון, וידאו קונפרנס
       וכו'), במקום בישיבת דירקטוריון רגילה. במקרים אלה נדרש תיעוד ההחלטה והבאתה
       לידיעת הפורום הרלוונטי, בישיבה הראשונה שלאחר קבלת ההחלטה.
  ג.  נקבעו כללים לשיפור עבודת ועדת הביקורת. ביניהם, נאסר על ועדה זו לקבל החלטות
      בנוכחות חברי דירקטוריון שאינם חברים בה או מנהלים בתאגיד הבנקאי. כמו כן, נוספה
      דרישה, לפיה על ועדת הביקורת לקיים ישיבה עם המבקר הפנימי לבדו, לפחות אחת לשנה.
  ד. הודגש הצורך בהשתתפות הדירקטורים בישיבות הדירקטוריון. במסגרת זו נקבע, כי
      דירקטור שלא השתתף בשמונה ישיבות דירקטוריון לא רצופות, במשך שנה אחת, ייחשב
      כמתפטר מתפקידו. זאת, בנוסף להוראה שהייתה עד כה, לפיה דירקטור שלא השתתף בשש
      ישיבות דירקטוריון רצופות, במשך השנה אחת, ייחשב כמתפטר מתפקידו.
 ה. נקבע, כי בפרוטוקול ישיבת הדירקטוריון, יש לכלול גם את עיקרי הדברים בשם אומרם,
      כפי שבאו לידי ביטוי בישיבה.
 ו.  במסגרת חומר הרקע על הנושאים שעל סדר היום בישיבות הדירקטוריון שחובה למסור
     לדירקטורים מראש, יש להוסיף גם ניתוח של המשמעויות וההשלכות הכספיות והאחרות.
 
3.   הרכב הדירקטוריון:
 א. נאסר למנות דירקטור מחליף לדירקטור בתאגיד בנקאי.
 ב. מעתה חלה חובה על יו"ר הדירקטוריון שהוא תושב חוץ, להשתתף באופן קבוע בישיבות
     הדירקטוריון. במקביל, בוטלה הדרישה למנות לו אדם מחליף באופן קבוע וממלא מקום -
     תושב ישראל.
 
4.   תיקונים אחרים:
 א. בוטלה מיגבלת הגיל הגיל שחלה על דירקטורים. כל מועמד לדירקטור ייבחן לגופו – לפי יכולתו
      וכושרו למלא את תפקידיו. עד כה, נסר על אדם מעל גיל 73 שנה לשמש דירקטור ועל אדם
      מעל גיל 70 שנה לשמש יו"ר הדירקטוריון.
 ב.  על דירקטור, בעת מינויו או בחירתו, להצהיר, בנוסף לנכונותו לקבל על עצמו תפקיד זה כפי
      שזה היה עד כה, גם מהו עיסוקו העיקרי ומהי רשימת התאגידים בהם הוא מכהן כמנהל
      כללי. זאת, על מנת לאפשר בדיקה מעמיקה יותר לגבי האפשרות לקיום ניגודי עניינים בינו
      לבין פעילות התאגיד הבנקאי.
 ג.  התאגיד הבנקאי נדרש לקבוע מדיניות של רוטציה, מדי תקופה, בין בעלי תפקידים רגישים
    בתאגיד הבנקאי – כגון מנהלי סניפים ומנהלי אשראי.
 
בפיקוח על הבנקים מציינים, כי תיקונים אלה גובשו בעקבות בחינה מחודשת של ההוראה במהלך
השנה האחרונה, על רקע שינויים בחקיקה, בתחומי הפעילות ובמבנה של התאגידים הבנקאיים
בשנים האחרונות, ולאור החשיבות הרבה בתיפקודו התקין של הדירקטוריון, ובשמירת איזון נכון
בין תפקידו לתפקידי ההנהלה. כזכור, התיקון המקיף האחרון שנעשה בהוראה זו היה בשנת 1985,
ואילו מאז חלו בה שינויים ותוספת, מעת לעת.
 
תיקונים אלה יכנסו לתוקף החל מיום 1.1.1999.