דוח האינפלציה למחצית הראשונה של 1998

 
דוח האינפלציה למחצית הראשונה של 1998
נגיד בנק ישראל, פרופ' יעקב פרנקל, הגיש היום לממשלה ולציבור, את דוח האינפלציה למחצית הראשונה של שנת 1998, שהוכן בנק ישראל במסגרת הפורום המוניטרי שבראשותו. מדובר בצוות הבינמחלקתי הבכיר (המחלקה המוניטרית, מחלקת המחקר, מחלקת מטבע חוץ והפיקוח על מט"ח), שבמסגרתו מתקבלות החלטות המדיניות המוניטרית.
במחצית הראשונה של השנה הושגה התקדמות רבה בתחום האינפלציה, וזו פחתה לכ-4 אחוזים בשיעור שנתי. שיעור אינפלציה זה מקרב אותנו ליעד ארוך הטווח שעליו החליטה הממשלה – יציבות מחירים לאורך זמן, כמקובל במדינות מתועשות. ראוי להדגיש, כי תנאי רקע נוחים, וביניהם ההתפתחויות של המחירים בעולם, מסייעים למדיניות המוניטרית, ומאפשרים התקדמות מהירה יותר לעבר היעד של יציבות מחירים במשק הישראלי, זאת ללא העמקת הריסון. יציבות זו חיונית על מנת להתקדם למיצוי פוטנציאל הצמיחה של המשק, במטרה להשיג צמיחה בת- קיימא.
בתקופה האחרונה היינו עדים במדינות רבות בעולם, ובמיוחד במזרח אסיה, למשברים כלכלים קשים שנבעו בעיקר מהתפתחויות שליליות בשווקים הפיננסיים. אלה המחישו את החשיבות הרבה של ניהול מדיניות כלכלית המתבססת על יעדים ארוכי טווח, החותרים להשגת יציבות כלכלית . זאת, במיוחד לאור ההתקדמות המשמעותית שהושגה בתחם הליברליזציה בשוק מטבע החוץ, כחלק מהשתלבותו המוצלחת של המשק הישראלי בכלכלת העולם. המדיניות הכלכלית – הפיסקלית והמוניטרית- שננקטת בישראל תרמה עד כה תרומה נכבדת למניעת זעזועים מעין אלה גם במשק הישראלי. הלקחים שהופקו מהניסיון בעולם ובישראל מחייבים המשך של נקיטת מדיניות כלכלית המדגישה את היציבות הכלכלית.
קיבעת מדיניות הריבית תמשיך להיות עקבית עם המשך הורדה הדרגתית של שיעור האינפלציה, במטרה להשיג לאורך זמן יציבות מחירים, כמקובל במדינות המפותחות , כפי שקבעה הממשלה. שמירת התוואי הפיסקלי, קביעת מסלול כמותי של יעדי אינפלציה מתכנסים ליציבות מחירים וקביעת הפרמטרים של משטר שער החליפין בהתאם ליעדי האינפלציה, יאפשרו להמשיך ולהתקרב לשיעורי האינפלציה המערבית. ככל שנתקדם בתחום זה, תאפשר התאמת הריבית הנומינלית והריאלית בישראל לזו המקובלת במדינות המפותחות.
 דוח האינפלציה החצי שנתי מוגש בפעם השניה במסגרת המשך המעקב התקופתי אחר התפתחות האינפלציה והעמידה ביעדי האינפלציה שקובעת הממשלה, כמקובל בשורה של בנקים מרכזיים בעולם. מטרת הדוח היא להגביר את השקיפות ובעקבות זאת את האמינות של המדיניות המוניטרית. הגברת השקיפות של המדיניות הכלכלית מתחייבת במיוחד לאור העניין הגובר בשנים האחרונות בפוטנציאל הכלכלי של ישראל, כפי שהדבר בא לידי ביוטי בשיפור המוניטין הפיננסי של המשק ובזרם ההשקעות של תושבי חוץ אליו.