סקירת היחידה לפניות הציבור לשנים 1996 - 1997

הפיקוח על הבנקים פרסם היום סקירה המסכמת את פעולות
 היחידה לפניות הציבור לשנים 1996-1997
הפיקוח על הבנקים בנק ישראל פירסם היום את הסקירה המסכמת את פעולות היחידה לפניות הציבור לשנים 1996-1997. החוברת הוכנה במסגרת פעולות הפיקוח להגברת מודעות הציבור לזכויותיו, בתחום יחסי בנק- לקוח.
הסקירה עולה, כי בשנת 1997 התקבלו ביחידה לפניות הציבור בפיקוח על הבנקים כ- 3,200 פניות (תלונות, בקשות, והבהרות) לעומת כ- 3,500 פניות בשנת 1996 והסתיים הטיפול בכ- 3,680 פניות (חלקן התקבלו במהלך 1997 וחלקן בשנים קודמות) לעומת כ-4,000 פניות שהטיפול בהן הסתיים ב-1996. 41% מהתלונות שנקבעה לגביהן עמדה בשנת 1997 נמצאו מוצדקות – חלקית או במלואן – לעומת 38% בשנת 1996.
עוד עולה מסקירה, כי כ- 13% מהתלונות שטיפולן הסתיים ב-1997 עסקו בתחום ניהול חשבון בנק, 10% התייחסו לנושא הטיפול בשיקים ע"י הבנקים וכ-5.5% בתחום ניירות הערך. מבין הבנקים המסחריים – הבנקים שבהם נמצא השיעור הגבוה ביותר של תלונו מוצדקות ומוצדקות חלקית- ב-1997, היו בנק לאומי, (47% מהתלונות כנגדו), בנק מזרחי (42% מהתלונות נגדו) ובנק הפועלים (40% מהתלונות נגדו).
הסקירה מתארת את פעולותיה של היחידה לפניות הציבור בפיקוח על הבנקים ומציגה תלונות אופייניות שהגיש הציבור כנגד הבנקים במספר תחומים. כמו כן, מפרטת הסקירה את הדרכים בהן טופלו תלונות הציבור, תוך הצגת עמדת הפיקוח על הבנקים בנושאים אלו ומציעה לציבור דרכי התנהגות מומלצות בעת קבלת שירותים בנקאיים על מנת להמנע מנזקים כספיים. בפיקוח על הבנקים שבים ומזכירים, כי יחידת פניות הציבור בפיקוח על הבנקים עומדת לרשות לקוחות הבנקים בכל עניין שבתחום בנק – לקוח (טל' 02-6552680 – ת.ד 780 ירושלים, 91007).
בכתובת זו ניתן לקבל את הסקירה ללא תשלום.