התוכנית המוניטרית החודשית לאוקטובר 1998

בנק ישראל הודיע על תכניתו המוניטרית לחודש אוקטובר, לפיה תישאר הריבית ללא שינוי, ברמה נומינלית של 9.5 אחוזים. זאת, לאחר הפחתתה המצטברת בשיעור של 3.9 נקודות האחוז מראשית השנה, ושל 7.5 נקודות האחוז מאז מחצית 1996.
בבנק ישראל הסבירו, כי לאחרונה גדלה אי הודאות במשק – כפי שבאה לידי ביטוי בשווקים  הפיננסיים ובעלייה המסתמנת בציפיות להתפתחות האינפלציה בעתיד, המשתקפות במדדים השונים של הציפיות. בבנק ישראל מדגישים, כי עתה מתחייבת תשומת לב מיוחדת להמשך בחינת מגמות האינפלציה והסיכויים להשגת יעד האינפלציה בשיעור 4% שקבעה הממשלה לשנת 1999. המסקנות מבחינת מגמות אלה ישתקפו במדיניות הריבית בחודשים הקרובים.
בבנק ישראל מדגישים, כי המשברים הפיננסיים והכלכליים, הכרוכים בעלויות כלכליות וחברתיות גבוהות, שפוקדים משקים מתעוררים רבים בעולם – ובעיקר במזרח אסיה, ברוסיה ובאמריקה הלטינית – מדגישים ביתר שאת את הצורך בניהול מדיניות כלכלית שתורמת ליציבות. שיקול זה מחייב את בנק ישראל בהמשך זהירות בקביעת מדיניות הריבית הדרושה להשגת יעד האינפלציה ל1999 – זהירות זו תרמה למניעת זעזועים דומים במשק הישראלי. עוד ציינו בבנק ישראל, כי החשיבות בהשגת יציבות כלכלית גברה לנוכח השתלבות המשק הישראלי בכלכלה הבינלאומית – בעיקר עם ההתקדמות המשמעותית בליברליזציה בשוק במטבע חוץ.
בבנק ישראל מציינים, כי מדיניות מוניטרית הפועלת להשגת יעדי האינפלציה, עד להשגת יציבות מחירים לאורך זמן, כפי שהחליטה הממשלה, תורמת בצורה היעילה ביותר גם להשגת יתר יעדיה הכלכליים – ובכלל זה, התקדמות לקראת מיצוי פוטנציאל הצמיחה של המשק. ההתקדמות לקראת  מיצוי פוטנציאל הצמיחה של המשק היא הבסיס לפתרון הנכון לבעיית האבטלה – המהווה בעיה חברתית וכלכלית ראשונה במעלה.