התוכנית המוניטרית לנובמבר 1998

בנק ישראל הודיע על תכניתו המוניטרית לחודש נובמבר, לפיה תעלה ריבית בנק ישראל ב- 2 נקודות אחוז, לשיעור של 11.5 אחוזים.
בבנק ישראל הסבירו, כי החלטה זו התקבלה לאור הצורך והמחויבות של המדיניות המוניטרית לשמר ולהבטיח תנאי יציבות וזאת, על רקע הזעזועים המתרחשים בשווקים הפיננסיים בעולם והמשתקפים לאחרונה גם בשוק ההון ומטבע החוץ בישראל. זעזועים אלו תרמו לאחרונה לפיחות חד ומהיר בשער החליפין של השקל, ובעקבותיו לעלייה מהירה במדדי המחירים ובציפיות לאינפלציה. העלאת הריבית נדרשת מבעוד מועד על מנת למנוע תרגום של התפתחויות אלו ושל העלייה הצפויה במדד המחירים לחודש אוקטובר – שיפורסם בחודש הבא – לאינפלציה מהירה, לשחיקת הפיחות הריאלי ולערעור היציבות במשק.
בבנק ישראל ציינו, כי על מנת שהפיחות המהיר של השקל לא יגרום בעתיד לקצב אינפלציה גבוה יותר ולערעור היציבות במשק, על רקע ההתרחבות המהירה יחסית של אמצעי התשלום, דרושה מדיניות מקרו-כלכלית עקבית ואמינה להחזרת תנאי היציבות ההכרחיים לתפקודם התקין של השווקים הפיננסיים ולהבטחת יצירת התנאים לצמיחה. במסגרת זו, ממשיך לפעול בנק ישראל להשגת יעד האינפלציה של 4% לשנת 1999, כפי שקבעה הממשלה.  
בבנק ישראל הדגישו, כי בנסיבות הנוכחיות, התערבות ישירה ומתמשכת של בנק ישראל בקביעה היומיומית של שער החליפין, באמצעות קניות ומכירות של מט"ח, לא תהיה יעילה ואינה יכולה להוות תחליף למדיניות הריבית ההכרחית להשגת יעד האינפלציה.
בבנק ישראל הדגישו עוד , כי על מנת להבטיח את המסגרת המקרו-כלכלית החיונית ליצירת תנאי היציבות הכלכלית ההכרחיים ליצירת צמיחה בת-קיימא, נדרשת מדיניות תקציבית עקבית עם יעד הגירעון של שני אחוזי תוצר לשנת 1999, כפי שקבעה הממשלה, בהתאם לתוואי הגירעון הפוחת בתקציב המדינה.