עדכון התוכנית המוניטרית לחודש נובמבר 1998

בנק ישראל הודיע היום על עדכון תכניתו המוניטרית לחודש נובמבר 1998 (שפורסמה ב-26.10.98), לפיו החל מיום א', ה-15.11.98, תעלה ריבית בנק ישראל ב-2 נקודות האחוז, לשיעור של 13.5 אחוזים. העלאות ריבית אלו נועדו לסייע בשימור ערכו של השקל מפני שחיקה וזאת, לאור הסיכון שהפיחות המהיר והחד בשער השקל יתורגם לגל של עליות מחירים והאצה אינפלציונית.
בבנק ישראל הסבירו, כי ההחלטה התקבלה במועד זה, לאור הצורך למתן מבעוד מועד את הסחף של עליות מחירים והשלכותיהם על הסכמי שכר ועדכון מחירי התקציב. רק מניעת תרגום הפיחות בשער השקל לעליות מחירים לאורך זמן תאפשר יצירת פיחות ריאלי והגדלת רווחיות הסקטור העסקי. האינדיקטורים השונים, העלייה בציפיות לאינפלציה וסקרי המחירים בשווקים מדגישים את הצורך בהעלאת הריבית באופן מיידי עוד בטרם יתפרסם מדד המחירים הגבוה הצפוי לחודש אוקטובר, ובכך לפעול לפני שתתבסס אוירה של חוסר יציבות. במסגרת זו ולאור מחויבותה של המדיניות המוניטרית להבטיח תנאי יציבות, בנק ישראל ממשיך לפעול להשגת יעד האינפלציה של 4% לשנת 1999, שקבעה הממשלה.
בבנק ישראל מסבירים, כי ההתפתחויות האחרונות בשוקי ההון והמטבע בישראל משקפות את המשברים הפיננסיים והכלכליים הפוגעים בחלק מהמשקים המתעוררים והמזעזעים את כלכלות העולם. התפתחויות אלה מחייבות מדיניות מקרו-כלכלית עקבית ואמינה להחזרת תנאי היציבות ההכרחיים להבטחת תנאי הצמיחה. מדיניות זו מיתנה עד עתה את השלכות המשבר בעולם על השווקים הפיננסיים של ישראל.
בבנק ישראל חזרו והדגישו, כי בנסיבות הנוכחיות, התערבות ישירה ומתמשכת של בנק ישראל בקביעה היומיומית של שער החליפין – באמצעות קניות ומכירות של מט"ח – תפגע בתמחור הנכון של הסיכונים בפעילות בשוק מט"ח ותפגע ביכולת הסקטור העסקי להעריך נכונה סיכונים אלה. התערבות מעין זו, לא תהיה יעילה, ואינה יכולה להיות תחליף למדיניות הריבית ההכרחית להשגת יעד האינפלציה.
בבנק ישראל הדגישו עוד, את החשיבות של אישור ע"י הכנסת של מסגרת התקציב עליה החליטה הממשלה – וזאת, על מנת להסיר כל אי וודאות בנושא חשוב זה – כחלק מהמסגרת המאקרו-כלכלית החיונית ליצירת תנאי יציבות כלכלית ההכרחיים להשגת צמיחה בת-קיימא.