התוכנית המוניטרית לפברואר 1999

התוכנית המוניטרית לחודש פברואר 1999
בנק ישראל הודיע על תכניתו המוניטרית לחודש פברואר 1999, לפיה תישאר ריבית בנק ישראל ללא שינוי.
בבנק ישראל הסבירו, כי ההחלטה שהתקבלה נועדה לחזק ולהבטיח את היציבות הכלכלית – ובכלל זה, לבסס את ההתקדמות בתהליך ההתכנסות של סביבת האינפלציה לרמה של 4 אחוזים- רמה התואמת את יעד האינפלציה שקבעה הממשלה לשנת 1999. סביבת אינפלציה זו שררה בשנת 1998, לפני עליית המחירים החד פעמית (בין החודשים ספטמבר עד נובמבר), שנבעה בעיקר מהזעזועים הפיננסיים בעולם שהשתקפו בפיחות החד בשקל מול מטבעות החוץ. חזרת סביבת האינפלציה לרמתה הקודמת ובלימת עליות המחירים של החודשים האחרונים – אשר איימו להאיץ את קצב האינפלציה – התאפשרה ע"י מדיניות הריבית שננקטה, ללא צורך בהתערבות ישירה בשוק מטבע חוץ.
בבנק ישראל מציינים, כי השתלבותו המוצלחת של המשק הישראלי בתהליך הגלובליזציה עם כלכלות העולם מחייב חיזוק המחויבות של המדיניות הכלכלית להשגת היציבות, בהתאם ליעדיה הכלכליים של הממשלה. בנוסף, מדגישים בבנק ישראל, כי הצורך במדיניות מוניטרית אחראית מתחזק במיוחד במצב הנוכחי, לאור אי הודאות שעדיין שוררת בשווקים הפיננסיים העולמיים ואי הודאות האופפת את המדיניות התקציבית בתקופה זו – הן לגבי אישורו של התקציב והן לגבי מסגרתו והרכבו. זאת ועוד, בהתחשב בהשלכות של מדיניות השכר על תקציב המדינה וגם על הלחצים האינפלציוניים במשק, חשוב שתינקט מדיניות שכר שקולה בסקטור הציבורי, שתעלה בקנה אחד עם יעדי היציבות.
בבנק ישראל מדגישים, כי חידוש הצמיחה – בה טמון הפתרון האמיתי לבעיית האבטלה – מחייב אישור דחוף של התקציב וחוק ההסדרים ע"י הכנסת, ללא חריגות מהמסגרת שאישרה הממשלה ותוך הקפדה על הרכב תקציב המשקף את סדרי העדיפויות הכלכליים הנחוצים.