יתרות מטבע חוץ לחודש ינואר 1999

01/02/1999
 
מבנק ישראל נמסר היום, כי יתרות מטבע חוץ הסתכמו בסוף חודש ינואר 1999 ב- 22,580 מיליוני דולר, ירידה של 95 מיליוני דולר, לעומת סוף חודש דצמבר.
שינוי ביתרות במהלך חודש ינואר נבע ברובו מהתחזקות הדולר ביחס למטבעות האחרים – אשר פעל להקטנת ערכן של יתרות מטבע חוץ במונחי דולר.