התוכנית המוניטרית לחודש מארס 1999

 
התוכנית המוניטרית לחודש מארס 1999
בנק ישראל הודיע על תוכניתו המוניטרית לחודש מארס 1999, לפיה תרד הריבית ב-  0.5 אחוזים.
בבנק ישראל מסבירים, כי ההחלטה להפחית את הריבית התאפשרה לאור ההתקדמות שהושגה בהחזרת סביבת האינפלציה לעבר התוואי ששרר עד אוגוסט 1998 – כפי שהדבר משתקף מהתפתחות האינפלציה בפועל, האינדיקטורים להתפתחותה בעתיד. כמו כן, קצב גידול כמות הכסף עקבי עם סביבת האינפלציה הרצויה. והגידול באמצעי התשלום. כזכור, בין החודשים ספטמבר עד נובמבר 1998 חלה עליית מחירים שנבעה בעיקר מהזעזועים הפיננסיים בעולם, אשר השתקפו, בין היתר, בשינויים בתנועות הון ובפיחות חד בשקל בשוק מטבע חוץ. עליית מחירים חריגה זו נבלמה עקב מדיניות הריבית שננקטה בנובמבר אשתקד  ואשר הצליחה להחזיר את סביבת האינפלציה למסלול המוביל להתכנסותה לעבר היעד שקבעה הממשלה לשנת 1999 – שיעור של 4%. עם זאת, למרות ההתקדמות המשמעותית, התחזיות השונות לגבי האינפלציה בעתיד עדיין מצויות ברמה הגבוהה במידה מסוימת מיעד האינפלציה, תוך התכנסות הדרגתית לעברו, דבר אשר מחייב מדיניות ריבית זהירה.
בבנק ישראל מציינים, כי אי הודאות השוררת בשווקים הפיננסיים בעולם מחייבת זהירות מירבית בניהול המדיניות המוניטרית. זאת, על מנת לפעול לחיזוק חוסנו ויציבותו של המשק, על רקע השתלבותו עם כלכלות העולם, במסגרת תהליך הגלובליזציה. בהקשר זה, אישור התקציב בכנסת, על פי מסגרת עקבית עם יעד הגירעון שהחליטה הממשלה, מהווה צעד חשוב המפחית את אי הודאות במשק והעקבי עם יעדי היציבות הכלכלית. עם זאת, חשוב שביצוע התקציב יהיה עקבי עם ההחלטות שהתקבלו לגביו. כעת, בהתחשב בהשלכות של מדיניות השכר על תקציב המדינה וגם על הלחצים האינפלציוניים במשק, חשוב שתינקט מדיניות שכר בסקטור הציבורי, שתהיה עקבית עם יעד האינפלציה ועם היציבות.
בבנק ישראל מדגישים, כי בתקופה המאופיינת באי ודאות בשווקים הפיננסיים, חשוב במיוחד לנקוט במדיניות כלכלית אחראית ועקבית שתורמת ליציבות, שהיא המפתח ליצירת התנאים לצמיחה מתמשכת – היא הפתרון האמיתי לבעיית האבטלה. מדיניות זו תסייע לשימור הפיחות הריאלי שחל לאחרונה, ושיתרום לצמיחה מוטת יצוא.