יתרות מט"ח לפברואר 1999

01/03/1999
 
מבנק ישראל נמסר היום, כי יתרות מטבע חוץ הסתכמו בסוף חודש פברואר 1999 ב- 22,167 מיליוני דולר, ירידה של 469 מיליוני דולר, לעומת סוף חודש ינואר.
שינוי היתרות במהלך חודש פברואר נבע ברובו מפעולות הממשלה בחו"ל ומהתחזקות הדולר ביחס למטבעות האחרים – אשר פעלה להקטנת ערכן של יתרות מטבע חוץ במונחי דולר.