הוראת המפקח על הבנקים לגבי היערכות באג 2000

המפקח על הבנקים, דר' יצחק טל, פרסם היום הוראה חדשה לבנקים, לפיה על תאגיד בנקאי לסגור את משרדיו בפני הלקוחות מיום שישי ה- 31/12/1999 עד יום ראשון ה- 2/1/2000, כולל. הוראה זו מיועדת להקל על התאגידים הבנקאיים בהשלמת העיבודים הקשורים בהיערכות ימים אלה לא ייחשבו לימי עסקים.
הוראה זו מיועדת להקל על התאגידים הבנקאיים בהשלמת העיבודים הקשורים בהיערכות המיוחדת למעבר לשנת 2000. הערכות זו מצריכה, בין היתר, הפקת דוחות מיוחדים לגיבוי (דוחות יתרות, תשלומים חזויים וכדו'), המעודכנים ליום העסקים האחרון של השנה, ובדיקות "בזמן אמת" של המערכות הרלוונטיות ותיקון מהיר של פגמים - אם יאותרו כאלה. זאת, על רקע העיבודים המורכבים והרבים שהבנקים נדרשים לבצע באופן שגרתי בסוף כל שנה - סגירת ספרים, התחשבנות מס, הפקת דיווחים ללקוחות וכד' -  ועל רקע העובדה שיום העסקים האחרון של השנה (31/12/1999) חל ביום שישי, שהינו יום עבודה קצר.      
בפיקוח על הבנקים מציינים כי, במרבית מדינות העולם, הימים שבת וראשון של תחילת שנת 2000 הם ממילא ימי שבתון מלא. בנוסף, על פי דיווחי הועדה הבינלאומית מטעם ה- BIS  לתיאום וטיפול בנושא ההיערכות לשנת 2000, החליטו עד כה, 22 מדינות על סגירת הבנקים ביום  שישי, ה- 31/12/1999, ו- 5 מדינות נוספות החליטו על סגירה חלקית (חצי יום) של הבנקים ביום  זה. יתר על כן, ב- 11 מדינות, הבנקים יהיו סגורים גם ביום שני ה- 3/1/2000.
בנוסף, העביר המפקח על הבנקים מכתב לתאגידים הבנקאיים בו נדרשו לוודא, כי לקראת סוף שנת 1999 יוכנו על-ידם תדפיסים של יתרות הלקוחות, הפעולות העתידיות הצפויות (תשלומים  ופרעונות), ודוחות קריטיים אחרים, אשר יאפשרו ליחידות המטה ולסניפים לפעול באופן סביר גם במצבי תקלות - אם יהיו כאלה. על התאגיד הבנקאי להגדיר את כל תדפיסי הגיבוי האלה  מראש, ולהיערך להפקתם ולתפעולם.
כזכור, בשנים האחרונות הקדישו התאגידים הבנקאיים משאבים רבים להיערכות מיחשובית
נאותה לקראת שנת 2000, במסגרתה הוגדרו מוקדי הסיכון, הוסבו או הוחלפו מערכות החומרה,  התוכנה, מאגרי הנתונים, מערכות משולבות מחשב ועוד. כמו כן, נערכו ניסויים מיוחדים, שנועדו  לוודא שההסבות צלחו - לרבות ניסויי הדמיה לסביבת שנת 2000. הערכות מיוחדת זו נמשכת גם כיום, כאשר הדגש כעת הוא על ניסוי מערכות ממשק עם גורמים אחרים ועל הכנת תוכניות גיבוי. הפיקוח על הבנקים ליווה מקרוב היערכותם זו של התאגידים הבנקאיים בכל שלבי הטיפול, במטרה לוודא שננקטו כל האמצעים הדרושים ושהדירקטוריון והביקורת הפנימית שלהם קיימו  בקרה נאותה אחר התקדמות הפרוייקט. כבסיס להגדרת הדרישות ולוחות הזמנים בשלבי  ההתקדמות השונים, אימץ הפיקוח על הבנקים הנחיות של רשויות הפיקוח האמריקאיות, וגילויי דעת של הועדה הבינלאומית מטעם הבנק לסילוקין בינלאומיים בבזל (
BIS)  לתיאום בין רשויות הפיקוח.