התוכנית המוניטרית לחודש יולי 1999

בנק ישראל הודיע היום על התוכנית המוניטרית לחודש יולי 1999, לפיה תישאר ריבית בנק ישראל ללא שינוי.
בבנק ישראל מסבירים, כי ההחלטה לשמר את רמת הריבית הנומינלית הנוכחית נובעת מהצורך להבטיח כי קצב האינפלציה לאורך זמן יהיה עקבי עם יעד האינפלציה של 4 אחוזים שקבעה הממשלה לשנת 1999. בבנק ישראל מציינים, כי המדדים הנמוכים במיוחד שנרשמו בתחילת השנה, בעקבות העלאת הריבית בנובמבר אשתקד, משקפים בחלקם תיקון חד פעמי למדדים הגבוהים במיוחד שנרשמו בחודשים האחרונים של 1998, כתוצאה מהזעזועים בשוקי ההון בעולם באותה עת. התפתחויות אלה במדדי המחירים מגדילות את הסיכוי להשגת אינפלציה נמוכה בשנת 1999; עם זאת, התחזיות השונות לגבי האינפלציה מעבר לשנה זו עדיין מצביעות על קצב עליית מחירים בשיעור גבוה מ- 4 אחוזים וממחישות את הסיכונים שעדיין קיימים בתחום זה. מגמות אלה מדגישות את הצורך בהמשך בחינה שוטפת של סביבת האינפלציה. זאת, על מנת להבטיח המשך מדיניות החותרת לשמירה על היציבות הכלכלית, ההכרחית להשגת צמיחה מתמשכת, על רקע הצורך בהשתלבותו המוצלחת של המשק הישראלי בכלכלה העולמית.
בבנק ישראל מציינים, כי האתגר המרכזי הניצב בפני המדיניות הכלכלית ממשיך להיות חידוש הצמיחה יציבה ובת קיימא. בכך יינתן גם הפתרון הנכון לבעיית האבטלה. לשם כך, נדרשים הרכב הוצאות ממשלה הנותן עדיפות להשקעות בתשתיות פיזיות, בהון אנושי ובמו"פ, והפחתה בנטל המס, תוך שמירה על תוואי יורד של גירעון והוצאות ממשלה כאחוז מהתוצר. זאת, יחד עם מדיניות מקיפה ונחושה של רפורמות מבניות.