תיקון להוראה בדבר חיובים עפ"י הרשאה

 
הבנקים ישיבו לבקשות לחיוב חשבון ע"פי הרשאה (הוראת קבע),
תוך 7 ימי עסקים
 
המפקח על הבנקים, ד"ר יצחק טל, פרסם היום תיקון להוראה בדבר חיובים ע"פי הרשאה
(הוראות קבע), לפיו חייב תאגיד בנקאי המקבל בקשה לחיוב חשבון לקוח על פי הרשאתו להשיב
תוך 7 ימי עסקים מיום קבלת הבקשה. במידה ותשובת הבנק לבקשה זו הינה שלילית, יפרט הבנק
בכתב ללקוח את הנימוקים לתשובתו זו.
 
תיקון זה נועד לקבוע הסדרים המהווים תנאים הכרחיים לקיום תחרות בתחום כרטיסי האשראי,
בעיקר ע"י מניעת עיכובים מיותרים מצד הבנקים בטיפולם בבקשות לחיוב חשבון לקוח ע"פי
הרשאתו.
 
תיקון זה יכנס לתוקף החל מה- 1/8/99.