יתרות מט"ח לחודש יולי 1999

01/08/1999
 
מבנק ישראל נמסר, כי יתרות מטבע חוץ הסתכמו בסוף חודש יולי 1999 ב- 22,109 מיליוני דולר,
עליה של 178 מיליוני דולר, לעומת סוף חודש יוני.
 
שינוי יתרות מטבע החוץ במהלך חודש יולי נבע בעיקר מהפרשי שערים ומהכנסות בנק ישראל.