הנפקת השטרות החדשים בני 50 ש"ח ו- 200 ש"ח

18/08/1999
לכל ההודעות בנושא:
שטרות ומעות
ב- 31 באוקטובר 1999 ינפיק בנק ישראל שני שטרות חדשים נוספים בסדרת
השטרות החדשה, בערך נקוב של 50 ש"ח ו- 200 ש"ח.
 
השטרות הישנים בערך נקוב של 50 ו- 200 ש"ח ימשיכו להיות הילך חוקי ולהוות
אמצעי תשלום לכל דבר עד ל- 1 ביולי 2000.
 
גם לאחר ביטולם של השטרות הישנים כהילך חוקי יוכל הציבור להחליף בבנק
ישראל את השטרות הקיימים בשטרות החדשים, עד סוף שנת 2005.
 
מבנק ישראל נמסר, כי ב- 31 באוקטובר 1999 ינפיק בנק ישראל שני שטרות חדשים בערך נקוב של
50 ו- 200 ש"ח. זאת, בהמשך לתהליך הדרגתי של החלפת סדרת השטרות הקיימת בסדרת שטרות
חדשה, שהחל ב- 3 בינואר השנה, עם הכנסתם למחזור של השטרות החדשים בערך נקוב של 20 ו-
100 ש"ח. בבנק ישראל מזכירים, כי הסדרה החדשה תכלול גם שטר חדש בערך נקוב של 500
ש"ח, שמועד הנפקתו יחול בשלב מאוחר יותר ועדיין לא נקבע.
 
השטרות הקיימים בערך נקוב של 50 ו- 200 ש"ח ימשיכו להיות הילך חוקי בישראל וישמשו -
בכפוף להשלמת האישורים החוקיים - כמזומן ואמצעי תשלום לכל דבר עד ל- 1 ביולי 2000,
בדומה לשטרות הישנים בערך נקוב של 20 ו- 100 ש"ח. גם לאחר תאריך זה, יוכל הציבור להמשיך
ולהחליף את השטרות הישנים מכל העריכים בשטרות החדשים עד תום שנת 2005 - בסניפי בנק
ישראל בירושלים ובתל-אביב.
 
כזכור, ההחלטה על הנפקת סדרת השטרות החדשה נתקבלה בבנק ישראל ב- 1995 , לאור
השיפורים הטכנולוגיים המשמעותיים שחלו בעולם בשנים האחרונות בתחום אמצעי הביטחון
ואמצעי ההגנה על שטרי כסף מפני זיופים. יצוין, כי מהלך של רענון סימני בטחון והחלפת שטרי
הכסף אחת למספר שנים מקובל במדינות רבות בעולם.
 
במחלקת המטבע ממליצים לציבור להקפיד ולעשות שימוש בסימני הביטחון שעל השטרות
החדשים, אשר שופרו באופן ניכר לעומת הישנים, והם עתה אחידים וזהים בכל העריכים של
הסדרה החדשה - דבר המקל על הציבור להכירם. הסימנים ואופן זיהוים מוצגים בעלון הסבר
שהופץ לציבור בעת השקת הסדרה החדשה בינואר 1999 ומוצג באתר האינטרנט של בנק ישראל
(www.bankisrael.gov.il), וניתן לקבלו גם בפניה למחלקת המטבע (טל 02-6552857) או
ליחידה להוצאה לאור בבנק ישראל בירושלים (טל: 02-6552767).
 
השטרות החדשים עוצבו בהתאם להמלצות הוועדה הציבורית המייעצת לנגיד בנק ישראל בנושא
תכנון שטרי כסף, מעות ומטבעות זיכרון. ועדה זו מורכבת מאנשי מקצוע ומאנשי ציבור, ובראשה
עמדו בשנים האחרונות נשיא בית המשפט העליון לשעבר, משה לנדוי (שכיהן כיו"ר עד מאי 1997),
ושופט ביהמ"ש העליון לשעבר, גבריאל בך (שמכהן כיו"ר ממועד זה). המלצות הוועדה בנושא
השטרות החדשים התייחסו, בין השאר, לאישים ולדיוקנאות המופיעים על גבי שטרות הסדרה
החדשה, לצבע השליט בכל עריך ולמוטיבים שונים הקשורים לאישיות, אשר שולבו בעיצוב השטר.
הסדרה החדשה עוצבה ע"י המעצבים נעמי ומאיר אשל מירושלים.
 
השטרות החדשים בערך נקוב של 20, 50, 100 ו- 200 ש"ח, מעוצבים במראה אנכי, לעומת במראה
אופקי בשטרי הכסף שהונפקו עד כה בישראל. בדומה לשטרות הישנים, בשטרות החדשים בערך
נקוב של 50 ו- 200 ש"ח מופיע דיוקנם של האישים ש"י עגנון וזלמן שז"ר, וצבעם השולט הינו סגול
ואדום, בהתאמה. כמו כן, מופיעים בשני השטרות תמונות רקע וטקסטים הקשורים לפועלם של
אישים אלה. הערך הנקוב של כל שטר מצוין במספרים בולטים משני צדדיו. בנוסף, על השטרות
החדשים מופיע סימן מיוחד לעיוורים, המודפס בדיו בולטת הניתנת למישוש.
 
ממחלקת המטבע נמסר, כי תאור מפורט ומלא של שטרות הסדרה החדשה נמצא בחוברת
"השטרות החדשים של ישראל", אותה ניתן לרכוש בפנייה ליחידת ההוצאה לאור של בנק ישראל
בירושלים (בפקס: 02-6552984 או בטלפון 02-6552740 או 02-6