השוואת העלות החודשית עבור החזקת עו"ש פרטי בין חמשת הבנקים הגדולים

 
השוואת העלות החודשית עבור החזקת חשבון עו"ש פרטי למקבלי משכורת,
בין חמשת הבנקים הגדולים לחודש ספטמבר 1999
בנק לאומי הוא עדיין הבנק היקר ביותר עבור לקוחות מקבלי משכורת, ובעלי מסגרת אשראי של 4,000 ש"ח המנצלים את מסגרת האשראי. ולקוחות מקבלי משכורת ובעלי מסגרת אשראי של 9,000 ש"ח.
בנק הפועלים הוא הבנק הזול ביותר עבור לקוחות מקבלי משכורת ובעלי מסגרת אשראי של 4,000 ש"ח  המנצלים את מסגרת האשראי.
הבנק הבינלאומי הראשון הוא הבנק הזול ביותר עבור לקוחות מקבלי משכורת ובעלי מסגרת אשראי של 9,000 ש"ח.
בנק הפועלים הוא הבנק היקר ביותר עבור לקוחות מקבלי משכורת ובעלי מסגרת אשראי של 4,000 ש"ח  אשר אינם מנצלים את מסגרת האשראי.
בנק לאומי, הבנק המזרחי והבנק הבינלאומי הראשון הם הזולים ביותר עבור לקוחות מקבלי משכורת ובעלי מסגרת אשראי של 4,000 ש"ח  אשר אינם מנצלים את מסגרת האשראי.
מהפיקוח על הבנקים בבנק ישראל נמסר, כי בהשוואת העלות החודשית עבור החזקת חשבון עו"ש פרטי למקבלי משכורת בין חמשת הבנקים הגדולים (בנק הפועלים, בנק לאומי, בנק דיסקונט, בנק המזרחי והבנק הבינלאומי הראשון), נמצא כי:
בנק לאומי הוא עדיין הבנק היקר ביותר עבור לקוחות מקבלי משכורת ובעלי מסגרת אשראי של 4,000 ש"ח המנצלים את מסגרת האשראי ולקוחות מקבלי משכורת ובעלי מסגרת אשראי של 9,000  ש"ח (המנצלים ואשר אינם מנצלים את מסגרת האשראי, גם יחד). זאת, מאחר ובנק לאומי גובה עמלת הקצאת אשראי ודמי ניהול קבועים עבור מקרים בהם מרבית הבנקים האחרים פוטרים את לקוחותיהם מתשלומים אלה.
בנק הפועלים הוא הבנק הזול ביותר עבור לקוחות מקבלי משכורת ובעלי מסגרת אשראי של 4,000 ש"ח המנצלים את מסגרת האשראי. זאת, מאחר שהריבית שבנק הפועלים גובה מלקוחותיו היא הנמוכה ביותר.
הבנק הבינלאומי הראשון הוא הבנק הזול ביותר עבור לקוחות מקבלי משכורת ובעלי מסגרת אשראי של 9,000 ש"ח (המנצלים ואשר אינם מנצלים את מסגרת האשראי, גם יחד). זאת, משום שהעמלות הנגבות ע"י הבנק הבינלאומי הראשון עבור ניהול חשבון ושליפת מידע הן הזולות ביותר.
בנק הפועלים הוא הבנק היקר ביותר עבור לקוחות מקבלי משכורת ובעלי מסגרת אשראי של 4,000 ש"ח אשר אינם מנצלים כלל את מסגרת האשראי, ואילו בנק לאומי, בנק המזרחי והבנק הבינלאומי הראשון הם הזולים ביותר עבורם. זאת, מאחר ובנק הפועלים מחייב עבור שליפת מידע כבר אחרי שלוש שליפות בעוד שיתר הבנקים מאפשרים 5 עד 6 שליפות חינם.
בפיקוח על הבנקים מציינים, כי בעת איסוף הנתונים להכנת השוואה זו, שינה בנק לאומי את הגדרת "עו"ש מקבלי משכורת" כך שחשבונות של לקוחות בעלי משכורת עד 9,000 ש"ח  יוכלו להיכנס תחת הגדרה זו וליהנות מעתה ואילך מפטור מדמי ניהול קבועים בסך 8.80 ש"ח  לחודש. בפיקוח על הבנקים ממליצים ללקוחות בנק לאומי לבדוק לאיזו הגדרת עו"ש הם מעוניינים להשתייך.
בפיקוח על הבנקים מציינים, כי זו ההשוואה הרביעית ברציפות הנערכת על-ידם לגבי העלות החודשית עבור החזקת חשבון עו"ש פרטי לבעלי משכורת ובכולן בנק לאומי הוא היקר ביותר מבין חמשת הבנקים הגדולים. עד ההשוואה האחרונה (אשר נערכה בחודש מארס 1999), בנק הפועלים היה הזול ביותר.
בפיקוח על הבנקים מסבירים, כי העלות החודשית עבור החזקת חשבון עו"ש כוללת את דמי רישום פעולה בחשבון, דמי ניהול קבועים, עמלת הקצאת אשראי, עלות שליפת מידע מהמסוף, עלות הריבית על ניצול משיכת יתר במסגרת האשראי שהועמדה ללקוח ועלות הריבית על חריגה ממסגרת שהועמדה ללקוח. העלות החודשית עבור החזקת חשבון חושבה לפי החלופות הבאות:
בעלי משכורת ומסגרת אשראי של 4,000 ש"ח המבצעים 20 פעולות לחודש ושולפים מידע 4 פעמים בחודש.
בעלי משכורת ומסגרת אשראי של 9,000 ש"ח המבצעים 40 פעולות לחודש ושולפים מידע 7 פעמים בחודש (בהנחה שבעלי משכורת גבוהה יותר מבצעים יותר פעולות בחודש לעומת בעלי משכורת נמוכה יותר).
בכל אחד משני המקרים נבדקו שלושה סוגי לקוחות:
            אינם מנצלים כלל את מסגרת האשראי שהוקצתה להם.
            מנצלים 50% ממסגרת האשראי בממוצע לחודש (ניצול חלק קטן מהמסגרת בתחילת        
             החודש עד לניצול מלא, בסוף החודש).
            מנצלים 150% ממסגרת האשראי בממוצע לחודש (ניצול של מלוא המסגרת בתחילת        
             החודש עד לחריגה בשיעור של כפליים מהמסגרת, בסוף החודש).
בפיקוח על הבנקים שבים וממליצים ללקוחות הבנקים להמשיך ולהשוות בין העלויות עבור סוגי פעילות שונים בין כל הבנקים. השוואה זו תסייע ללקוחות לשאת ולתת עם הבנק על גובה העמלות והריביות שהם משלמים. פרסום השוואת מרכיבי עלות עו"ש ע"י הפיקוח על הבנקים והשוואות נוספות שעורך הפיקוח על הבנקים, נועדו לסייע בהעברת מידע לציבור על עלות השירותים הבנקאיים ללקוחות הבנקים, ובכך לתרום לתחרות בענף זה.