יתרות מטבע חוץ לחודש ספטמבר 1999

03/10/1999
מבנק ישראל נמסר, כי יתרות מטבע חוץ הסתכמו בסוף חודש ספטמבר 1999 ב- 21.856 מיליוני דולר, עליה של 66 מיליוני דולר, לעומת סוף חודש אוגוסט.
שינוי יתרות מטבע החוץ במהלך חודש ספטמבר נבע בעיקר מהפרשי שערים ומהכנסות בנק ישראל, שקוזזו בחלקם ע"י משיכות הממשלה לצורך מימון פעולותיה בחו"ל.