אמצעי התשלום והאשראי במשק לאוקטובר 1999

Press Release
17/11/99
אמצעי התשלום והאשראי במשק
יתרות ממוצעות לחודש (מיליארדי ש"ח)
תאריך
אמצעי התשלום
 
M1
 
סה"כ אשראי
 
C3
 
 
מזה: אשראי
שקלי לא צמוד
C1
 
אוקטובר - 1988
22.5
348.0
108.2
נובמבר
22.1
353.6
110.3
דצמבר
21.8
355.9
111.1
ינואר – 1999
22.1
361
114.8
פברואר
21.3
360.2
115.3
מארס
22.1
362
115.6
אפריל
22.4
367.9
119.6
מאי
22.4
373.6
119.6
יוני
22.6
374.5
118.1
יולי
23.9
378.8
120.9
אוגוסט
23.9
385.9
120.5
ספטמבר
24.0
391.1
120.4
אוקטובר*
23.8
397.1
123.5
 
שיעור  השינוי השנתי[i] (אחוזים)
שנת 1997
14.1
17.2
10.7
שנת 1998
12.7
17.4
19.5
 
 
 
M1 שיעור
השינוי ב- 12
החודשים
האחרונים[ii]

(אחוזים)
 
שיעור  השינוי החודשי3 (אחוזים)
 
 
אוקטובר - 1998
15.5
2.2
4.6
3.9
נובמבר
18.6
2.1-
1.6
1.9
דצמבר
12.7
1.1-
0.7
0.7
ינואר – 1999
13.8
1.5
1.4
3.4
פברואר
10.5
3.8-
0.2-
0.4
מארס
13.6
4.0
0.5
0.3
אפריל
10.4
1.0
1.6
3.4
מאי
11.0
0.0
1.5
0.0
יוני
11.9
1.3
0.2
1.2-
יולי
13.4
5.6
1.1
2.3
אוגוסט
12.2
0.0
1.9
0.3-
ספטמבר
8.7
0.4
1.4
0.1-
אוקטובר*
5.4
0.9-
1.5
2.5

 
עדכון שיעור השינוי החודשי (אחוזים)
 
נתון נוכחי
(1M)
נתון קודם
(1M)
נתון נוכחי
 (3C)
נתון קודם
(3C)
נתון נוכחי
 (1C)
נתון קודם
(1C)
אוגוסט 1999
-
-
1.9
1.3
-
-
ספטמבר 1999
0.4
0.6
1.4
0.5
0.1-
0.5-
 

 
 


1 נתונים ארעיים
2 השינויים באחוזים של הרמה הממוצעת בחודש לעומת ממוצע החודש הקודם
   השינויים באחוזים של הרמה הממוצעת בחודש השוטף לעומת הרמה הממוצעת של החודש המקביל בשנה הקודמת
   השינויים באחוזים של הרמה הממוצעת של החודש השוטף לעומת הרמה הממוצעת של הקודם 
 

3 השינויים באחוזים של הרמה הממוצעת בחודש לעומת ממוצע החודש הקודם

   בנק ישראל מבהירים כי בדיוני התכנון המוניטרי נלקחים בחשבון מספר רב של נתונים

   ואינדיקטורים, לגבי מצב המשק, וביניהם הציפיות לאינפלציה, מגוון מדדי מחירים, מצרפים מוניטריים,

   התפתחות שער חליפין ויתרות מט"ח, היקף הפעילות במשק והרכבה, מצב מאזן התשלומים וכד'.