ענף הנדל"ן פורע אשראי במט"ח החל מהרביע האחרון של שנת 1998

24/11/1999
ענף הנדל"ן פורע אשראי במט"ח החל מהרביע האחרון של שנת 1998
הלווים בענף הנדל"ן פרעו נטו אשראי נקוב במט"ח ממערכת הבנקאות בהיקף של כ-500 מיליוני דולרים מספטמבר 1998 ועד אוקטובר 1999, זאת לאחר גידול מצטבר של- 2.7 מיליארדי דולר מסוף 1994 ועד ספטמבר 1998.
הלווים בענפי המשק – למעט ענף הנדל"ן – נטלו אשראי נטו נקוב במט"ח ממערכת הבנקאות בהיקף של כ- 2 מיליארדי דולר מספטמבר 1998 ועד אוקטובר 1999.
עיקר פירעונות האשראי של הלווים בענף הנדל"ן מאז ספטמבר 1998, נרשמו בפרנקים שויצריים בכ- 430 מיליוני דולרים וביינים יפניים בכ- 140 מיליוני דולרים.
מהפיקוח על מט"ח בבנק ישראל נמסר, כי מספטמבר 1998 ועד אוקטובר 1999 נרשמו פירעונות של אשראי נקוב במט"ח ממערכת הבנקאות שניתן לענף הנדל"ן – הכולל עבודות בנייה, הנדסה אזרחיות ופעילויות אחרות בנדל"ן – בהיקף של כ- 500 מיליוני דולרים. נתונים אלה מתבססים על דיווחים של מערכת הבנקאות לבנק ישראל עבור תנועות במט"ח בין תושבים ישראליים לתושבי חוץ מ- 50 אלף דולר ומעלה. עוד נמסר, כי ביוני 1999 עמד משקל האשראי במט"ח לענף הנדל"ן בסך האשראי לענף זה על 26% - לעומת 30% בספטמבר 1998. לעומת זאת, בענפי המשק האחרים, לא חל כל שינוי במשקל זה, והוא עומד על 37%.
בפיקוח על מט"ח מציינים, כי פירעונות האשראי במט"ח בענף הנדל"ן שחלו בתקופה האחרונה אפיינו מספר רב של חברות – כ- 850 והוא תוצאה, בין היתר, של הפנמת הסיכון הכרוך בהתחייבויות במט"ח בחברות אלה. זאת, בעקבות הפיחות החד בשער החליפין של השקל ברביע האחרון של 1998 והתנודתיות הרבה של הדולר ביחס למטבעות בהם הריבית נמוכה יחסית – פרנק שוויצרי ויין יפני.
יצוין, כי משקלם של מטבעות אלה בסך האשראי שלקח ענף הנדל"ן היה גדול יחסית. בנוסף, נקטו מספר בנקים פעולות לצמצום החשיפה במט"ח בענף זה, לאור הסיכון הטמון במבנה ההכנסות השקליות של החברות האלה לעומת מקורות המימון במט"ח, ולאור הנחיות הפיקוח על הבנקים. פירעונות האשראי במט"ח היו בעיקר בפרנקים שוויצריים – בהיקף של כ- 430 מיליוני דולרים, וביינים יפניים – בהיקף של כ- 140 מיליוני דולרים. ראוי לציין, שבתקופה זו גדל האשראי השקלי בענף הנדל"ן בכ- 5%. גם תופעה זו תומכת בהערכה כי הירידה באשראי במט"ח בענף הנדל"ן נובעת מהפנמת הסיכון הכרוך בכך, ולא בהכרח מצמצום הפעילות בענף.
בפיקוח על מט"ח מדגישים, כי למרות הירידה באשראי במט"ח לענף הנדל"ן, ולמרות שמשקלו בענף זה נמוך ביחס לענפים אחרים, ממשיך ענף הנדל"ן להיות חשוף לסיכוני שער החליפין, שהרי רובן הגדול של הכנסותיו הם בשקלים.