אמצעי התשלום והאשראי במשק לחודש נובמבר 1999

אמצעי התשלום והאשראי במשק

 
יתרות ממוצעות לחודש (מיליארדי ש"ח)
תאריך
אמצעי התשלום
 
1M
סה"כ אשראי
 
C3
מזה: אשראי
שקלי לא צמוד
1C
נובמבר - 1998
22.1
353.1
110.3
דצמבר
21.8
355.4
111.1
ינואר - 1999
22.1
360.6
114.8
פברואר
21.3
360.0
115.3
מארס
22.1
361.8
115.6
אפריל
22.4
367.6
119.6
מאי
22.4
373.2
119.6
יוני
22.6
373.9
118.1
יולי
23.9
378.0
120.9
אוגוסט
23.9
385.1
120.5
ספטמבר
24.0
390.1
120.5
אוקטובר
23.7
397.7
123.9
נובמבר*
23.8
400.1
125.5
 
 
 
 
שיעור  השינוי השנתי1 (אחוזים)
שנת 1997
14.1
17.2
10.7
שנת 1998
12.7
17.4
19.5
 
 
 
 
M1 שיעור
השינוי ב- 12
החודשים
האחרונים
2
(אחוזים)
 
שיעור  השינוי החודשי3 (אחוזים)
נובמבר - 1998
18.6
2.1-
1.6
1.9
דצמבר
12.7
1.1-
0.7
0.7
ינואר - 1999
13.8
1.5
1.5
3.4
פברואר
10.5
3.8-
0.2-
0.4
מארס
13.6
4.0
0.5
0.3
אפריל
10.4
1.0
1.6
3.4
מאי
11.0
0.0
1.5
0.0
יוני
11.9
1.3
0.2
1.2-
יולי
13.4
5.6
1.1
2.3
אוגוסט
12.2
0.0
1.9
0.3-
ספטמבר
8.7
0.4
1.3
 0.0
אוקטובר
5.3
1.1-
2.0
2.9
נובמבר*
7.9
0.3
0.6
1.2
 
 
 
 
 
 
עדכון שיעור השינוי החודשי (אחוזים)
 
נתון נוכחי
(1M)
נתון קודם
(1M)
נתון נוכחי
 (3C)
נתון קודם
(3C)
נתון נוכחי
 (1C)
נתון קודם
(1C)
ספטמבר 1999
-
-
1.3
1.4
0.0
0.1-
אוקטובר 1999
1.1-
0.9-
2
1.5
2.9
2.5

-------------------------------------------------
* נתונים ארעיים
1 השינויים באחוזים של הרמה הממוצעת בחודש דצמבר לעומת הרמה הממוצעת של חודש דצמבר הקודם.
2 השינויים באחוזים של הרמה הממוצעת בחודש השוטף לעומת הרמה הממוצעת של החודש המקביל בשנה הקודמת.
3 השינויים באחוזים של הרמה הממוצעת בחודש השוטף לעומת הרמה הממוצעת של החודש הקודם.
הערה: בבנק ישראל מבהירים כי בדיוני התכנון המוניטרי נלקחים בחשבון מספר רב של נתונים ואינדיקטורים, לגבי מצב המשק, וביניהם הציפיות לאינפלציה, מגוון מדדי מחירים, מצרפים מוניטריים, התפתחות שער חליפין ויתרות מט"ח, היקף הפעילות במשק והרכבה, מצב מאזן התשלומים וכד'.