החלטת ועדת העיצומים לתאגידים בנקאיים בעניין הפרת הוראות מכוח חוק איסור הלבנת הון על ידי בנק לאומי לישראל בע"מ

ועדת העיצומים לתאגידים בנקאיים לעניין איסור הלבנת הון ומימון טרור החליטה ביום 28.6.2015, להטיל עיצום כספי בסך 4.2 מיליוני ש"ח על בנק לאומי לישראל בע"מ (להלן - "הבנק"), בגין הפ​רות של הוראות מכוח חוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000 (להלן - "החוק"), שביצע. לבנק עומדת זכות ערעור לבית משפט השלום תוך 30 ימים מיום קבלת ההחלטה.

ההפרות והליקויים, מבוססים על ממצאים מדוח ביקורת של הפיקוח על הבנקים שנערך בבנק בשנת 2014. ממצאי דוח הביקורת הצביעו על מספר הפרות של צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של תאגידים בנקאיים למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשס"א-2001 (להלן - "הצו") שגררו, כאמור, עיצום כספי בסכום כולל של 4.2 מיליוני ש"ח.

ההפרות נבעו מאי דיווח על פעילות בלתי רגילה של לקוחות וכן מחוסרים במידע שנמסר לרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור. בהקשר זה הוועדה מדגישה מספר תבחינים - "דגלים אדומים" - שיכול ויראו כפעילות בלתי רגילה:

1. כפי שנקבע בהבהרות המפקח מהשנים 2004 ו-2013, עסקות אשראי המובטחות בפיקדונות של צדדים קשורים (Back to Back) הן עסקות בסיכון גבוה ועל התאגיד הבנקאי לבחון את ההיגיון הכלכלי בהן; בפרט כאשר מדובר במימון פעילות עסקית מחוץ לישראל לתושבי חוץ, בלא שניתן הסבר להיגיון הכלכלי לעסקה הפרטנית. לא ניתן להסתפק בהסברים אפשריים תיאורטיים, אלא על התאגידים הבנקאיים לקבל הסברים ובמידת הצורך גם אסמכתאות לקיומו של היגיון כלכלי בכל הלוואת "גב אל גב";

2. שימוש בחשבונות נאמנות וביצוע העברות ממספר מקורות מחו"ל לרבות ממדינות offshore, כאשר מקור הכספים וזיקתם לנהנים לא ברורים;

3. ריבוי הפקדות במזומן שאינן עולות בקנה אחד עם היכרות התאגיד הבנקאי את הלקוח ומבלי לברר את מקור הכספים המופקדים.

 

בהחלטתה התחשבה הוועדה בשיתוף הפעולה של הבנק עם הליך הביקורת, וכן בפעולותיו לתיקון הליקויים.

 

יודגש כי דוח הביקורת עליו התבססה הבקשה להטיל עיצום כספי על הבנק נערך בהתאם לתוכנית העבודה השוטפת של הפיקוח על הבנקים, והוא אינו קשור להליך הביקורת בעניין התנהלות הבנק שהובילה להסדר עם הרשויות בארה"ב.   


ועדת העיצומים לתאגידים בנקאיים היא ועדה שהוקמה מכוח החוק, ושבסמכותה, כחלק מאמצעי האכיפה בכל הנוגע לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, להטיל עיצומים כספיים (קנסות), על תאגידים בנקאיים, בגין הפרות של החוק, צווים ותקנות שהוצאו מכוחו. הוועדה היא בראשות המפקח על הבנקים, מר דוד זקן, וחברים בה סגנית היועצת המשפטית של הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, עו"ד מאיה לדרמן, ועו"ד דרור גולדשטיין מהפיקוח על הבנקים.