הממצאים העיקריים מסקר החברות לרבעון האחרון של שנת 2016

18/01/2017
לכל ההודעות בנושא:
המשק והפעילות הכלכלית
פרסומים סטטיסטיים
פרסומים ודוחות תקופתיים
סקר החברות לרבעון האחרון של 2016 מעיד כי המגזר העסקי המשיך לצמוח בקצב מהיר. מאזן הנטו לרבעון האחרון חיובי ומובהק בסך המגזר העסקי (איור 1 ולוח 1). מאזני הנטו חיוביים בענפי השירותים, המסחר, והתחבורה והתקשורת; והם שליליים בענפי הבנייה והמלונאות. מאזן הנטו של תפוקת התעשייה היה אפסי ומעיד על התייצבות בפעילות. בכל ענפי המגזר העסקי פרט למלונאות צופים התרחבות ברבעון הבא, ואילו בענף המלונאות הצפי שלילי.  


​​