המסחר בשוק מטבע החוץ בחודש אוקטובר 2016

08/11/2016
לכל ההודעות בנושא:
יתרות מטבע החוץ ושוק מטבע החוץ
פרסומים סטטיסטיים

גרפים ונתונים

התפתחות שער החליפין – החלשות השקל מול האירו והדולר לעומת התחזקות הדולר בעולם

במהלך חודש אוקטובר נחלש השקל מול הדולר בשיעור של 2.4%  ומול האירו בשיעור של 0.2%.
מול מטבעות שותפות הסחר העיקריות של ישראל, כפי שמשוקלל בשער החליפין הנומינאלי האפקטיבי, נחלש השקל בכ- 0.9%.
בעולם, התחזק הדולר באוקטובר מול רוב המטבעות העיקריים בכלל זה ב- 2.2% מול האירו, ב- 4% מול הין היפני, ב-2.2%  מול הפרנק השוויצרי ו- בכ- 6.6% מול הפאונד הבריטי.
 

תנודתיות שע"ח – ירידה בסטיית התקן בפועל במקביל לירידה בסטיית התקן הגלומה

סטיית התקן של השינוי בשער החליפין שקל/דולר – המייצגת את התנודתיות בפועל בשער החליפין – ירדה החודש בכ- 0.2 נקודת האחוז ועמדה בסוף חודש אוקטובר על 4.2%.
רמתה הממוצעת של סטיית התקן הגלומה במסחר באופציות על שקל/דולר "מעבר לדלפק"  ירדה החודש בכ-0.4 נקודת אחוז ועמדה בסוף אוקטובר על 7.2%.
במקביל, סטיות התקן הגלומות באופציות על מט"ח בשווקים מתעוררים ומפותחים ירדו אף הן, ועמדו בסוף החודש על רמה ממוצעת של 10.7% ו- 9.6% בהתאמה (ראה תרשים 4).
סטיית התקן הגלומה במסחר באופציות על שער החליפין מייצגת את התנודתיות הצפויה בשער החליפין.

נפח המסחר בשוק המט"ח– ירידה בנפח המסחר הכולל במקביל לירידה בחלקם של תושבי חוץ בנפח המסחר הכולל

נפח המסחר הכולל במטבע חוץ בחודש אוקטובר הסתכם בכ-107 מיליארדי דולרים, בהשוואה לכ-150 מיליארדים בחודש ספטמבר[1]. נפח המסחר היומי הממוצע עלה בכ-4% ועמד על 7.1 מיליארדי דולרים ביום.
נפח המסחר בעסקות המרה (עסקות ספוט ועסקות פורוורד) הסתכם בחודש אוקטובר בכ-24 מיליארדי דולרים. הממוצע היומי של נפח המסחר בעסקאות המרה עלה באוקטובר בכ-6% בהשוואה לחודש ספטמבר.
נפח המסחר באופציות למט"ח "מעבר לדלפק" (אופציות שלא נסחרות בבורסה לני"ע) הסתכם בחודש אוקטובר ב- 3.3 מיליארדי דולרים. הממוצע היומי בחודש אוקטובר עלה בהשוואה לספטמבר ועמד על כ- 220 מיליוני דולרים.
נפח המסחר בעסקות החלף הסתכם באוקטובר בכ- 80 מיליארדי דולרים, בהשוואה לכ-114 מיליארדים בספטמבר. הממוצע היומי של נפח המסחר בעסקות החלף עלה בכ-2% מחודש שעבר ועמד על 5.3 מיליארדי דולרים ביום.
חלקם היחסי של תושבי חוץ בנפח המסחר הכולל (עסקות המרה, עסקות באופציות ועסקות החלף) ירד ועמד בסוף חודש אוקטובר על כ- 31%. הירידה נבעה מקיטון בהיקף הפעילות של תושבי חוץ בעסקאות המרה והחלף.
 

 נציין כי בעקבות חגי תשרי בחודש אוקטובר שעות המסחר היו מצומצמות בהשוואה לחודש שעבר.[1]