המסחר בשוק מטבע החוץ בחודש ספטמבר 2016

09/10/2016
לכל ההודעות בנושא:
יתרות מטבע החוץ ושוק מטבע החוץ
פרסומים סטטיסטיים

גרפים ונתונים

התפתחות שער החליפין – התחזקות השקל מול האירו והדולר במקביל להיחלשות הדולר בעולם.

במהלך חודש ספטמבר התחזק השקל מול הדולר בשיעור של 0.7%  ומול האירו בשיעור של 0.4%.
מול מטבעות שותפות הסחר העיקריות של ישראל, כפי שמשוקלל בשער החליפין הנומינאלי האפקטיבי, התחזק השקל בכ- 0.65%.
בעולם, נחלש הדולר בספטמבר מול רוב המטבעות העיקריים בכלל זה ב- 0.3% מול האירו, ב- 2.1% מול הין היפני ו- בכ-1.6%  מול הפרנק השוויצרי; מנגד התחזק הדולר ב- 1.3% מול הפאונד הבריטי.
 

תנודתיות שע"ח – ירידה בסטיית התקן בפועל במקביל לירידה בסטיית התקן הגלומה.

סטיית התקן של השינוי בשער החליפין שקל/דולר – המייצגת את התנודתיות בפועל בשער החליפין – ירדה החודש בכ- 1.3 נקודת האחוז ועמדה בסוף חודש ספטמבר על 4.5%.
רמתה הממוצעת של סטיית התקן הגלומה במסחר באופציות על שקל/דולר "מעבר לדלפק"  ירדה החודש בכ-0.2 נקודת אחוז ועמדה בסוף ספטמבר על 7.5%. לעומת זאת, סטיות התקן הגלומות באופציות על מט"ח בשווקים מתעוררים ומפותחים עלו, ועמדו בסוף החודש על רמה ממוצעת של 10.7% ו- 9.8% בהתאמה (ראה תרשים 4).
סטיית התקן הגלומה במסחר באופציות על שער החליפין מייצגת את התנודתיות הצפויה בשער החליפין.
 

נפח המסחר בשוק המט"ח– עליה בנפח המסחר הכולל במקביל לעליה בחלקם של תושבי חוץ בנפח המסחר הכולל.

נפח המסחר הכולל במטבע חוץ בחודש ספטמבר הסתכם בכ-150 מיליארדי דולרים, בהשוואה לכ-148 מיליארדים בחודש אוגוסט. נפח המסחר היומי הממוצע עלה בכ-6% ועמד על 6.8 מיליארדי דולרים ביום.
נפח המסחר בעסקות המרה (עסקות ספוט ועסקות פורוורד) הסתכם בחודש ספטמבר בכ-33 מיליארדי דולרים. הממוצע היומי של נפח המסחר בעסקאות המרה עלה בספטמבר בכ-15% בהשוואה לחודש אוגוסט.
נפח המסחר באופציות למט"ח "מעבר לדלפק" (אופציות שלא נסחרות בבורסה לני"ע) הסתכם בחודש ספטמבר ב- 2.7 מיליארדי דולרים. הממוצע היומי בחודש ספטמבר ירד ב- 2% בהשוואה לאוגוסט ועמד על כ- 123 מיליוני דולרים.
נפח המסחר בעסקות החלף הסתכם בספטמבר בכ- 114 מיליארדי דולרים, בהשוואה לכ-115 מיליארדים באוגוסט. הממוצע היומי של נפח המסחר בעסקות החלף עלה בכ-4% מחודש שעבר ועמד על 5 מיליארדי דולרים ביום.
חלקם היחסי של תושבי חוץ בנפח המסחר הכולל (עסקות המרה, עסקות באופציות ועסקות החלף) עלה ועמד בסוף חודש ספטמבר על כ- 33%. העלייה נבעה מגידול בהיקף הפעילות של תושבי חוץ בעסקאות המרה והחלף.

 

להודעה המלאה, כולל גרפים ונתונים