התפתחות החוב של המגזר הפרטי הלא-פיננסי ברביע הרביעי של 2016

16/03/2017
לכל ההודעות בנושא:
השווקים הפיננסיים והיציבות הפיננסית
פרסומים סטטיסטיים
לניתוח התפתחויות החוב בשנת 2016 כולה ראו 'החוב של המגזר הפרטי הלא-פיננסי' בחלק א' של דו"ח 'מבט סטטיסטי 2016'.

 

יתרת החוב של המגזר העסקי גדלה ברביע הרביעי של שנת 2016 בכ-6 מיליארדי ש"ח (0.7%) והסתכמה בכ-848 מיליארדים. יתרת החוב של משקי הבית גדלה ברביע זה בכ-3 מיליארדים (0.6%) ועמדה בסופו על כ-504 מיליארדים.

 

א.      החוב של המגזר העסקי

·      מהחטיבה למידע ולסטטיסטיקה נמסר, כי ברביע הרביעי של שנת 2016 גדלה יתרת החוב של המגזר העסקי בכ-6 מיליארדי ש"ח (0.7%) ועמדה בסוף השנה על כ-848 מיליארדים. העלייה ביתרת החוב נבעה מפיחות של כ-2.3% בשער החליפין של השקל מול הדולר, אשר הגדיל את השווי של החוב הנקוב והצמוד מט"ח. בנוסף, העלייה ביתרה נבעה גם מגידול כמותי נטו של כ-1.6 מיליארדי ש"ח: גיוסים באג"ח סחירות בישראל והלוואות מהגופים המוסדיים שקוזזו בחלקם כתוצאה מהקטנה כמותית בהלוואות בנקאיות, אג"ח לא סחירות והלוואות מתושבי חוץ.

·      ברביע הרביעי של השנה, הנפיק המגזר העסקי (ללא בנקים וביטוח) אג"ח בשווי של כ-8.5 מיליארדי ש"ח, רובן באג"ח סחירות, דומה לסך הגיוס בתקופה המקבילה בשנה הקודמת. בחודש ינואר 2017, סך ההנפקות עמדו על כ-5.5 מיליארדי ש"ח, גבוה מממוצע הגיוסים החודשי בשנת 2016 (3.7 מיליארדים).

·      המרווח בין תשואת מדד אג"ח החברות הצמוד, תל בונד 60, לבין תשואת האג"ח הממשלתיות הצמודות הצטמצם בכ-0.2 נק' האחוז בחודשיים האחרונים עד לרמה של כ-1.24 נק' האחוז בינואר 2017, זאת לאחר עליה של כ-0.16 נק' האחוז שנרשמה בחודשים אוגוסט עד נובמבר של 2016.


ב.      החוב של משקי הבית

·      יתרת החוב של משקי הבית עלתה בסוף הרביע הרביעי של שנת 2016 לרמה של כ-504 מיליארדי ש"ח: שיעור גידול של כ-0.6% (כ-3 מיליארדים), נמוך משיעורי הגידול הרבעוניים שנרשמו ברביעים שלפני כן.

יתרת החוב לדיור עלתה ברביע הרביעי של השנה בכ-2 מיליארדי ש"ח (0.7%) ועומדת על כ-339 מיליארדים.

·      ברביע הרביעי של שנת 2016 נטילת משכנתאות חדשות הסתכמה בכ-12 מיליארדי ש"ח, נמוך מהתקופה המקבילה אשתקד (15.5 מיליארדים), זאת בהמשך למגמת הירידה המתונה שהחלה מהרביע השני של 2016.

בשנת 2016 הסתכמו נטילות של משכנתאות חדשות בכ-59 מיליארדים ש"ח, נמוך מסך הנטילות בשנת 2015 (כ-65 מיליארדים).

בינואר 2017 חלה ירידה עונתית בנטילת משכנתאות לעומת החודש הקודם, והן הסתכמו בכ-4.4 מיליארדי ש"ח. (איור 4) 

ראה קישור למידע נוסף בנושא המופיע באתר הבנק בדף יתרות האשראי במשק, קישור לנתוני משכנתאות, קישור לנתוני מחירים בבנקים.


להמשך ההודעה הכוללת גרפים ונתונים

לגילון אקסל, גרפים ונתונים​