הודעות לעתונות בנושא בנקאות ופיקוח על הבנקים - הוראות המפקח על הבנקים