המסחר בשוק מטבע החוץ בחודש ינואר 2015

08/02/2015
לכל ההודעות בנושא:
יתרות מטבע החוץ ושוק מטבע החוץ
פרסומים סטטיסטיים

גרפים ונתונים

התפתחות שער החליפין – החלשות השקל מול הדולר, על רקע התחזקות משמעותית של הדולר בעולם.
במהלך חודש ינואר נחלש השקל מול הדולר בשיעור של כ- 0.9%,  מול האירו השקל התחזק בשיעור של 5.7%. 
מול מטבעות שותפות הסחר העיקריות של ישראל, כפי שמשוקלל בשער החליפין הנומינאלי האפקטיבי, השקל התחזק במהלך ינואר, ב-2.0%.
בינואר נרשמה התחזקות משמעותית של הדולר מול רוב המטבעות, בכלל זה ב-7.0% מול האירו וב- 3.4% מול הפאונד הבריטי; מנגד נחלש הדולר ב-6.8% מול הפרנק השוויצרי ובכ- 1.5% מול הין היפני.
מאז אוגוסט 2014 השקל פוחת מול הדולר בשיעור מצטבר של כ-14.5%; מול השער הנומינלי אפקטיבי נחלש השקל בכ-3.6%.
תנודתיות שע"ח – ירידה בסטיית התקן בפועל במקביל לעליה בסטיית התקן הגלומה.
סטיית התקן של השינוי בשער החליפין – המייצגת את התנודתיות בפועל בשער החליפין – ירדה החודש בכ-0.2 נקודות אחוז ועמדה בסוף חודש ינואר על 9.2%.
רמתה הממוצעת של סטיית התקן הגלומה במסחר באופציות על שקל/דולר "מעבר לדלפק" – המייצגת את התנודתיות הצפויה בשער החליפין, עלתה ועמדה בסוף ינואר על 10.2%, בהשוואה ל- 9.3% בדצמבר.
במקביל, סטיות התקן הגלומות באופציות על מט"ח בשווקים מתעוררים ומפותחים עלו אף הן, ועמדו בחודש ינואר על רמה ממוצעת של 10.0% ו- 10.5% בהתאמה (תרשים 4).
 
נפח המסחר בשוק המט"ח– ירידה בנפח המסחר הכולל; עלייה בחלקם היחסי של תושבי חוץ בנפח המסחר.
נפח המסחר הכולל במטבע חוץ בחודש ינואר הסתכם בכ-150 מיליארד דולר, בהשוואה לכ-177 מיליארדים בחודש דצמבר. נפח המסחר היומי הממוצע ירד בכ-15% ועמד על 7.1 מיליארד דולר ביום.
נפח המסחר בעסקות המרה (עסקות ספוט ועסקות פורוורד) הסתכם בחודש ינואר בכ-49 מיליארד דולר. הממוצע היומי של נפח המסחר בעסקאות המרה ירד בינואר בכ-6% בהשוואה לחודש דצמבר. במהלך חודש ינואר רכש בנק ישראל 260 מיליוני דולרים בעסקאות המרה[1], במסגרת תכנית הרכישות שנועדה לקזז את השפעת הפקת הגז על שער החליפין.
נפח המסחר באופציות למט"ח "מעבר לדלפק" (אופציות שלא נסחרות בבורסה לני"ע) הסתכם בחודש ינואר בכ- 11.6 מיליארד דולר, הממוצע היומי בחודש ינואר ירד בכ- 20% בהשוואה לדצמבר ועמד על כ- 550 מיליון דולר.
נפח המסחר בעסקות החלף הסתכם בינואר בכ- 89 מיליארד דולר בהשוואה לכ-108 מיליארד דולר בדצמבר. הממוצע היומי של נפח המסחר בעסקות החלף ירד בכ-17% מחודש שעבר ועמד על 4.2 מיליארד דולר ביום.
חלקם היחסי של תושבי חוץ בנפח המסחר הכולל (עסקות המרה, עסקות באופציות ועסקות החלף) עלה מחודש שעבר ועמד בסוף ינואר על כ- 38%,  בהשוואה לכ-33% בדצמבר  (תרשים 5).
 
 08-02-2015-11H.png
08-02-2015-22H.png
08-02-2015-33H.png
08-02-2015-44H.png
08-02-2015-55H.png

08-02-2015-66H.png

עסקות במט"ח עם הבנקים המקומיים לפי מכשירים ונגזרים
(במיליוני דולרים)
 
 
נפח עסקאות המרה (1)
עסקאות החלף (סוופ)[1] (2)
עסקאות החלף Cross Currency Swap[2] (3)
נפח עסקאות באופציות[3] (4)
נפח המסחר הכולל (1)+(2)+(3)+(4)
ינואר 2015    (נתון ארעי)
סה"כ
48,792
88,876
834
11,629
150,131
סה"כ (ממוצע יומי לפי 21 ימי מסחר)
2,323
4,232
40
7,149
תושבי חוץ
18,758
33,062
575
4,756
57,151
מזה: מוסדות פיננסיים זרים
17,703
31,116
575
4,003
53,397
תושבי ישראל
30,034
55,814
259
6,873
92,980
מזה: סקטור ריאלי
6,815
7,874
150
3,325
18,164
         סקטור פיננסי
6,315
24,940
0
1,834
33,089
         מוסדיים (כולל חברות ביטוח)
3,582
8,506
34
50
12,172
         יחידים + קרנות נאמנות
2,302
3,202
0
268
5,772
        בנק ישראל
260
0
0
0
260
מזה: רכישות במסגרת תכנית הגז
260
0
0
0
260
       אחרים[4]
4,055
2,318
0
341
6,714
      בנקים מקומיים[5]
6,705
8,974
75
1,055
16,809
דצמבר 2014
סה"כ
107,598
2,965
14,533
176,997
סה"כ (ממוצע יומי לפי 21 ימי מסחר)
5,124
141
692
8,428
תושבי חוץ
17,852
34,293
1,829
3,866
57,840
מזה: מוסדות פיננסיים זרים
16,844
31,980
1,829
3,725
54,378
תושבי ישראל
34,049
73,305
1,136
10,667
118,310
מזה: סקטור ריאלי
8,325
11,636
1,086
4,871
25,918
         סקטור פיננסי
8,384
40,173
0
2,895
51,452
         מוסדיים (כולל חברות ביטוח)
3,742
9,564
0
375
13,681
         יחידים + קרנות נאמנות
1,414
714
0
495
2,623
        בנק ישראל
445
0
0
0
445
מזה: רכישות במסגרת תכנית הגז
445
0
0
0
445
        אחרים
4,547
2,224
0
315
7,086
       בנקים מקומיים
7,192
8,994
50
1,716
17,952


[1] רגל אחת בלבד של עסקת החלף, כלומר הערך הנומינאלי של העסקה (בהתאם להגדרות ה- BIS).
[2]  הקרנות המוחלפות בעסקות Cross Currency Swap יחושבו לצורך הנפח כרגל אחת בלבד, במקרים בהם הרגליים    
   מקזזות זו את זו.
[3]  ה- National value הכולל של עסקות קנייה ומכירה של Call ו- Put.
[4]  כולל גופים כמו מנהלי תיקים, מלכ"רים, מוסדות לאומיים וכאלו שלא נכללים ביתר הסעיפים.
[5]  סך המסחר הבין בנקאי מחולק בשניים.


 
 
 1 נתון זה מבטא עסקות לפי יום קשירה ולא לפי יום ערך. לפיכך הנתון אינו זהה בהכרח לנתון שפורסם בהודעה על יתרות המט"ח, המשקף את העסקאות לפי תאריך ערך.