המסחר בשוק מטבע החוץ בחודש מאי 2017

11/06/2017
לכל ההודעות בנושא:
יתרות מטבע החוץ ושוק מטבע החוץ
פרסומים סטטיסטיים

התפתחות שער החליפין – התחזקות השקל מול הדולר במקביל להיחלשות הדולר בעולם

במהלך חודש מאי התחזק השקל מול הדולר בשיעור של 1.6% ונחלש מול האירו בשיעור של 0.7%.

מול מטבעות שותפות הסחר העיקריות של ישראל, כפי שמשוקלל בשער החליפין הנומינאלי האפקטיבי, התחזק השקל בכ- 0.8%.

בעולם, נחלש הדולר במאי מול רוב המטבעות העיקריים בכלל זה ב- 2.4% מול האירו, ב- 0.3% מול הין היפני, וב-1.7%  מול הפרנק השוויצרי; מנגד התחזק הדולר ב-0.6% מול הפאונד הבריטי.

תנודתיות שע"ח –ירידה בסטיית התקן בפועל במקביל לירידה בסטיית התקן הגלומה

סטיית התקן של השינוי בשער החליפין שקל/דולר – המייצגת את התנודתיות בפועל בשער החליפין – ירדה החודש בכ- 2.9 נקודת האחוז ועמדה בסוף חודש מאי על 3.3%.

רמתה הממוצעת של סטיית התקן הגלומה במסחר באופציות על שקל/דולר "מעבר לדלפק"  ירדה החודש בכ-0.2 נקודת אחוז ועמדה בסוף מאי על 7.2%.

במקביל, סטיות התקן הגלומות באופציות על מט"ח בשווקים מתעוררים ומפותחים ירדו אף הן, ועמדו בסוף החודש על רמה ממוצעת של 9.2% ו- 7.5% בהתאמה (ראה תרשים 4).

סטיית התקן הגלומה במסחר באופציות על שער החליפין מייצגת את התנודתיות הצפויה בשער החליפין.

נפח המסחר בשוק המט"ח– עליה בנפח המסחר הכולל במקביל לירידה בחלקם של תושבי חוץ בנפח המסחר הכולל

נפח המסחר הכולל במטבע חוץ בחודש מאי הסתכם בכ-139 מיליארדי דולרים, בהשוואה לכ-133 מיליארדים בחודש אפריל. נפח המסחר היומי הממוצע ירד בכ-12% ועמד על 7.3 מיליארד דולר ביום.

נפח המסחר בעסקות המרה (עסקות ספוט ועסקות פורוורד) הסתכם בחודש מאי בכ-27 מיליארדי דולרים.  הממוצע היומי של נפח המסחר בעסקאות המרה ירד במאי בכ-9% בהשוואה לחודש אפריל.

נפח המסחר באופציות למט"ח "מעבר לדלפק" (אופציות שלא נסחרות בבורסה לני"ע) הסתכם בחודש מאי ב- 5.9 מיליארדי דולרים. הממוצע היומי בחודש מאי עלה בהשוואה לאפריל ועמד על כ- 312 מיליוני דולרים.

נפח המסחר בעסקות החלף כמעט ולא השתנה מחודש קודם והסתכם במאי בכ- 105 מיליארדי דולרים.

הממוצע היומי של נפח המסחר בעסקות החלף ירד בכ-16% מחודש שעבר ועמד על 5.5 מיליארדי דולרים ביום.

חלקם היחסי של תושבי חוץ בנפח המסחר הכולל (עסקות המרה, עסקות באופציות ועסקות החלף) ירד ועמד בסוף חודש מאי על כ- 32.1%. הירידה נבעה מקיטון בהיקף הפעילות של תושבי חוץ בעסקאות החלף.


להודעה המלאה, כולל גרפים ונתונים

גרפים ונתונים​