המסחר בשוק מטבע החוץ בחודש יוני 2017

09/07/2017
לכל ההודעות בנושא:
יתרות מטבע החוץ ושוק מטבע החוץ
פרסומים סטטיסטיים

התפתחות שער החליפין – התחזקות השקל מול הדולר במקביל להיחלשות הדולר בעולם

במהלך חודש יוני התחזק השקל מול הדולר בשיעור של 1.8% ונחלש מול האירו בשיעור של 0.5%.

מול מטבעות שותפות הסחר העיקריות של ישראל, כפי שמשוקלל בשער החליפין הנומינאלי האפקטיבי, התחזק השקל בכ- 0.9%.

בעולם, נחלש הדולר ביוני מול רוב המטבעות העיקריים בכלל זה ב- 2.2% מול האירו, ב- 1.0% מול הפאונד הבריטי, וב-1.8%  מול הפרנק השוויצרי; מנגד התחזק הדולר ב-0.8% מול הין היפני.

תנודתיות שע"ח –עליה בסטיית התקן בפועל במקביל לירידה בסטיית התקן הגלומה

סטיית התקן של השינוי בשער החליפין שקל/דולר – המייצגת את התנודתיות בפועל בשער החליפין – עלתה החודש בכ- 1.2 נקודת האחוז ועמדה בסוף חודש יוני על 4.4%.

רמתה הממוצעת של סטיית התקן הגלומה במסחר באופציות על שקל/דולר "מעבר לדלפק"  ירדה החודש בכ-0.3 נקודת אחוז ועמדה בסוף יוני על 6.9%.

במקביל, סטיות התקן הגלומות באופציות על מט"ח בשווקים מתעוררים ומפותחים ירדו אף הן, ועמדו בסוף החודש על רמה ממוצעת של 8.7% ו- 7.2% בהתאמה (ראה תרשים 4).

סטיית התקן הגלומה במסחר באופציות על שער החליפין מייצגת את התנודתיות הצפויה בשער החליפין.

נפח המסחר בשוק המט"ח– עליה בנפח המסחר הכולל במקביל לעליה בחלקם של תושבי חוץ בנפח המסחר הכולל

נפח המסחר הכולל במטבע חוץ בחודש יוני הסתכם בכ-146 מיליארדי דולרים, בהשוואה לכ-139 מיליארדים בחודש מאי. נפח המסחר היומי הממוצע ירד בכ-9% ועמד על 6.6 מיליארד דולר ביום.

נפח המסחר בעסקות המרה (עסקות ספוט ועסקות פורוורד) הסתכם בחודש יוני בכ-29 מיליארדי דולרים.  הממוצע היומי של נפח המסחר בעסקאות המרה ירד ביוני בכ-10% בהשוואה לחודש מאי.

נפח המסחר באופציות למט"ח "מעבר לדלפק" (אופציות שלא נסחרות בבורסה לני"ע) הסתכם בחודש יוני ב- 6.3 מיליארדי דולרים. הממוצע היומי של נפח המסחר בחודש יוני ירד בהשוואה למאי ועמד על כ- 289 מיליוני דולרים.

נפח המסחר בעסקות החלף הסתכם ביוני בכ- 110 מיליארדי דולרים, בהשוואה לכ-105 מיליארדים במאי.

הממוצע היומי של נפח המסחר בעסקות החלף ירד בכ-9% מחודש שעבר ועמד על 5 מיליארדי דולרים ביום.

חלקם היחסי של תושבי חוץ בנפח המסחר הכולל (עסקות המרה, עסקות באופציות ועסקות החלף) עלה ועמד בסוף חודש יוני על כ- 34%. העלייה נבעה מגידול בהיקף הפעילות של תושבי חוץ בעסקאות המרה והחלף.


להודעה המלאה כולל גרפים ונתונים

גרפים ונתונים​