הוועדה המוניטרית החליטה להותיר את הריבית לחודש אוקטובר 2016 ללא שינוי ברמה של 0.1%

לדברי הנגידה בתדרוך העיתונאים

לתחזית המקרו-כלכלית

תנאי הרקע

נתוני האינפלציה: מדד המחירים לצרכן ירד באוגוסט ב-0.3%, בשעה שהחזאים צפו בממוצע כי המדד ייוותר ללא שינוי. בסעיף ההלבשה וההנעלה נרשמה ירידה עונתית של 4.9%, וסעיף התחבורה והתקשורת ירד ב-1.3%. ב-12 החודשים האחרונים ירד המדד ב-0.7%, בשעה שב-12 החודשים שהסתיימו ביולי הוא ירד ב-0.6%. בניכוי ההשפעה הישירה של מחירי האנרגיה והפחתות המחירים האדמיניסטרטיביות עלה המדד ב-12 החודשים האחרונים ב-0.6%. מחירי המוצרים הסחירים במדד ירדו ב-12 החודשים האחרונים ב-3.4%, ומחירי המוצרים הבלתי סחירים עלו ב-0.8%.
תחזיות האינפלציה והריבית: הציפיות לשנה הנגזרות משוק ההון עמדו בחודש שעבר על 0.6%, ולאחר פרסום המדד לאוגוסט הן ירדו ל-0.4%. הציפיות הנגזרות מהריביות הפנימיות של הבנקים ירדו מ-0.3% ל-0.2%. החזאים צופים בממוצע עלייה של 0.7% ב-12 המדדים הקרובים (לעומת 0.6% בחודש שעבר). הציפיות פורוורד לאינפלציה בשנה השלישית ולשלוש עד חמש שנים נותרו ללא שינוי – ברמות של 1.0% ו-1.3%, בהתאמה. הציפיות לטווחים הארוכים יותר (5 עד 10 שנים) נותרו ללא שינוי משמעותי – במרכז היעד, ברמה של 2.0%. על פי עקום המק"ם והערכות החזאים, ריבית בנק ישראל אינה צפויה להשתנות בשנה הקרובה; מעקום התלבור עולה הסתברות מסוימת להעלאת ריבית בעוד כשנה.
הפעילות הריאלית: האינדיקטורים שנוספו החודש מצביעים על קצב פעילות גבוה מזה של השנים האחרונות: על פי האומדן השני לנתוני החשבונאות הלאומית ברבעון השני,  התמ"ג צמח ב-4.0% (לעומת 3.7% באומדן הראשון, נתונים מנוכי עונתיות במונחים שנתיים), והיצוא (ללא יהלומים וחברות הזנק) צמח ב-10.9% (5.7% באומדן הראשון). התוצאות הראשוניות של סקר החברות לרבעון השלישי עקביות עם ההערכה שקצב הצמיחה ברבעון זה לא ייפול מרמתו בשנים האחרונות (2%—3%). על פי נתוני סחר החוץ, ביולי-אוגוסט היה יצוא הסחורות (ללא או"מ ויהלומים, במונחים דולריים שוטפים) גבוה ב-1.3% מהממוצע החודשי ברבעון השני, והיבוא (ללא או"מ וחומרי אנרגיה) נותר ללא שינוי. לאחר שעלה ביוני, ביולי ירד יצוא השירותים (מנוכה עונתיות, במונחים דולריים שוטפים) ב-6.4%. התיירות הנכנסת מתקשה להתאושש, ובינואר-אוגוסט היה מספר כניסות התיירים נמוך בכ-3% ממספרן בתקופה המקבילה אשתקד. המדד המשולב למצב המשק עלה באוגוסט ב-0.2%, בהובלת הגידול במשרות הפנויות, בפדיון ענף המסחר, ובהתחלות הבנייה. מדד אמון הצרכנים של הלמ"ס ירד מעט באוגוסט, אך רמתו עדיין גבוהה; המדד של בנק הפועלים שב ועלה באוגוסט. מדד מנהלי הרכש רשם עלייה חדה יחסית, לרמה של 57 נק'.
 
שוק העבודה: התמונה העולה משוק העבודה מוסיפה להיות חיובית מאוד. נמשכת עליית השכר, בעיקר בענפי המגזר העסקי; השכר הריאלי במשק עלה באפריל-יוני ב-0.3% ביחס לשלושת החודשים שקדמו להם (מנוכה עונתיות), בשעה שהשכר הנומינלי עלה ב-0.1%. תקבולי מס הבריאות ביוני-אוגוסט עלו (נומינלית) ב-5.3% לעומת התקופה המקבילה אשתקד, והם משקפים המשך עלייה בתעסוקה ובשכר. על פי נתוני סקר כוח האדם לחודש אוגוסט, האבטלה בגילי העבודה העיקריים (25—64, מנוכה עונתיות) נותרה ברמה נמוכה, 4.0%, ושיעור התעסוקה ושיעור ההשתתפות המשיכו לגדול. שיעור המשרות הפנויות במשק עלה באוגוסט לרמת שיא – 4.0% (מנוכה עונתיות).
נתוני תקציב הממשלה: הגירעון המקומי המצטבר (ללא אשראי נטו) בפעילות הממשלה הסתכם בינואר-אוגוסט 2016 ב-2.8 מיליארדי ש"ח, בהשוואה לגירעון של כ-0.9 מיליארד ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, והוא נמוך ב-6.9 מיליארדי ש"ח מהתוואי העונתי התואם את יעד הגירעון לשנת 2016. הסטייה משקפת הכנסות גבוהות מהתוואי ב-3.7 מיליארדי ש"ח והוצאות נמוכות בכ-3.2 מיליארדים. גביית המסים באוגוסט עמדה על כ-22.2 מיליארדי ש"ח, סכום נמוך בכ-0.1 מיליארד ש"ח מהתוואי העונתי התואם את אומדן ההכנסות ממסים בתקציב (277 מיליארדי ש"ח). גביית המסים בינואר-אוגוסט הייתה גבוהה ריאלית בכ-3.7% מהגבייה בתקופה המקבילה אשתקד. באוגוסט נרשמה ירידה בגביית המע"מ המקומי ברוטו: הגבייה ירדה ריאלית בכ-5.3% לעומת אוגוסט אשתקד (ובניכוי השפעתם של שינויי חקיקה היא עלתה בכ-0.3%).
 
הערכת חטיבת המחקר: החודש עִדכנה חטיבת המחקר את התחזית המקרו-כלכלית. הודעת התחזית מתפרסמת במקביל להודעה זו. בהשוואה לתחזית הרבעונית הקודמת, התחזית הנוכחית כוללת הערכה דומה לגבי התפתחות האינפלציה והריבית והערכות חיוביות יותר ביחס לצמיחה: בארבעת הרבעונים הקרובים צפויה אינפלציה של 1.0% (לעומת 1.1% בתחזית הקודמת), והאינפלציה צפויה לחזור לתוך תחום היעד ברבעון השלישי של 2017. ריבית בנק ישראל צפויה, על פי תחזית חטיבת המחקר, להיוותר ברמה של 0.1% במהלך השנה הקרובה, ולעלות ל-0.25% לקראת סוף 2017. התוצר ב-2016 צפוי לצמוח ב-2.8% (לעומת 2.4% בתחזית הקודמת) מפני שנתוני הצמיחה עודכנו כלפי מעלה, וב-2017 הוא צפוי לצמוח ב-3.1% (2.9% בתחזית הקודמת).
 
שוק המט"ח: מאז הדיון המוניטרי שהתקיים ב-28/8/16, ועד ל-23/9/16, התחזק השקל מול הדולר ב-0.2%. בשער החליפין הנומינלי האפקטיבי נרשם ייסוף של 0.3%. ב-12 החודשים האחרונים נרשם ייסוף אפקטיבי של 4.9%.
שוקי ההון והכספים: מאז הדיון המוניטרי שהתקיים ב-28/8/16, ועד ל-23/9/16, ירד מדד ת"א 25 בכ-1%. בשוק האג"ח הממשלתיות נרשמו ירידת תשואות שמגיעה עד 7 נקודות בסיס בעקום השקלי ועליית תשואות שמגיעה עד 6 נקודות בסיס בטווחים הבינוניים-ארוכים של העקום הצמוד, תוך היתללות העקום. עקום המק"ם נסחר בתשואה שנעה סביב ריבית בנק ישראל. פרמיית הסיכון של ישראל, כפי שהיא נמדדת על ידי מרווח ה-CDS ל-5 שנים, ירדה קלות ועומדת על  כ-70 נקודות בסיס. 
כמות הכסף: ב-12 החודשים שהסתיימו באוגוסט עלה המצרף המוניטרי M1 (המזומן שבידי הציבור + פיקדונות העו"ש) ב-22.3%, והמצרף M2 (M1 + הפיקדונות הלא-צמודים עד שנה) עלה ב-12.3%.
שוק האשראי: ברבעון השני גדלה יתרת החוב של המגזר העסקי בכ-13.9 מיליארדי ש"ח (1.7%) ועמדה על כ-829 מיליארדים. הגידול נבע בעיקר מגידול כמותי של כ-8 מיליארדים באג"ח סחירות בישראל ובהלוואות בנקאיות וחוץ-בנקאיות. המגזר העסקי (ללא בנקים וחברות ביטוח וללא חברות זרות) הנפיק באוגוסט אג"ח בהיקף של 2.5 מיליארדי ש"ח בלבד, לאחר שביולי עמד היקף ההנפקות על 5.7 מיליארדים. ממוצע ההנפקות החודשי עומד בשנה האחרונה על כ-3 מיליארדי ש"ח. הקרנות המתמחות באג"ח תאגידיות בארץ והקרנות המתמחות במניות בארץ המשיכו לרשום צבירה חיובית גם באוגוסט ובתחילת ספטמבר, ומחודש מרץ נרשמה בקרנות אלה, בהתאמה, צבירה חיובית של כ-3.2 ו-1.4 מיליארדי ש"ח. מרווחי האג"ח התאגידיות (ללא בנקים וביטוח) ירדו באוגוסט במרבית הענפים, ובתחילת ספטמבר הם עמדו על 3 נקודות אחוז בממוצע – הרמה הנמוכה ביותר זה כשנתיים. יתרת החוב של משקי הבית גדלה ברבעון השני בכ-9.2 מיליארדי ש"ח והסתכמה ב-489 מיליארדים (גידול של 1.9%); כ-7 מיליארדים מתוכם שייכים ליתרת החוב לדיור, יתרה שעומדת על 331 מיליארדי ש"ח (וגדלה ב-2.2%). באוגוסט עמד היקף נטילתן של המשכנתאות החדשות על 5.5 מיליארדי ש"ח, מעט גבוה מהממוצע ב-12 החודשים האחרונים (5.1 מיליארדים). שיעור המשכנתאות לרכישת דירות להשקעה מוסיף לרדת, ובאוגוסט הוא עמד על 13.7%, לעומת ממוצע של 14.9% ב-12 החודשים שלפניו. הריבית הממוצעת על המשכנתאות הוסיפה לעלות באוגוסט בכל המסלולים: במסלול הצמוד למדד בריבית קבועה ומשתנה היא עלתה ב-0.04 וב-0.15 נקודת האחוז, בהתאמה, ובמסלול הלא-צמוד בריבית קבועה ומשתנה היא עלתה ב-0.09 ו-0.05 נקודת האחוז, בהתאמה.
שוק הדיור: סעיף הדיור במדד המחירים לצרכן עלה באוגוסט ב-0.4%, לאחר שביולי הוא עלה ב-1.2%. מחירי הדירות עלו ביוני-יולי ב-0.1% ונתוני החודשים הקודמים עודכנו כלפי מעלה, כולל הירידה בנתוני מאי-יוני (מ-0.3%- ל-0.1%-). ב-12 החודשים שהסתיימו ביוני-יולי עלו מחירי הדירות ב-6%, נמוך מהקצב בשנים עשר החודשים שהסתיימו במאי-יוני – כ-7%. הפעילות בשוק מוסיפה להיות ערה, וביולי בוצעו כ-9,000 עסקאות – דומה לנתון בחודש יוני (9,200 עסקאות) וגבוה מהממוצע ב-12 החודשים האחרונים (כ-8,000 עסקאות לחודש). בחודש יולי נרשמה ירידה מתונה בהיקף המכירות של דירות חדשות, והוא הגיע לכ-2,240 (מנוכה עונתיות); מלאי הדירות למכירה ירד מעט – מ-28,100 דירות ביוני לכ-27,900 ביולי – אך הוא מוסיף להיות גבוה. מספר התחלות הבנייה עלה ברבעון השני ב-10.3% לעומת הרבעון הראשון (מנוכה עונתיות. יצוין שהאומדן הראשון להתחלות הבנייה בדרך כלל מוטה כלפי מטה). בשנה האחרונה נרשמו כ-48,7 אלף התחלות, והסתיימה בנייתן של 41.1 אלף יחידות.
המשק העולמי: המשק העולמי ממשיך לצמוח בקצב אִטי, וקצב הגידול של הסחר העולמי ממשיך לרדת – בשנה האחרונה הוא צמח בפחות מ-1%. ה-OECD הפחית קלות (ב-0.1 נק' אחוז) את תחזית הצמיחה העולמית ל-2016 ול-2017. הבנקים המרכזיים ממשיכים להנהיג מדיניות מוניטרית מרחיבה מאוד, והאינפלציה נותרה נמוכה מאוד, אם כי חלק מהגורמים הדפלציוניים מתחילים להתמתן. בארה"ב, הצפי על פי מדד GDPNOW הנו שברבעון השלישי תירשם צמיחה של 2.9%, אך זהו שיעור צמיחה שלא יספיק כדי לפצות על הצמיחה הנמוכה בשני הרבעונים הקודמים. הצריכה הפרטית מוסיפה להוביל את הכלכלה, בשעה שבמגזר התעשייתי נמשכת חולשה. באוגוסט התווספו למגזר הלא-חקלאי 151 אלף משרות; אף כי זו תוספת נמוכה יחסית היא הספיקה כדי למנוע גידול באבטלה, וההערכות הן ששוק העבודה מתקרב לתעסוקה מלאה. בישיבתו החודש הותיר ה-Fed את הריבית על כנה; על פי ההערכות בשווקים, עדיין ישנה הסתברות גבוהה יחסית לכך שהריבית תעלה ב-0.25 נק' אחוז עוד השנה. הנתונים שנוספו באירופה ממשיכים להצביע על קצב צמיחה נמוך, וה-ECB צופה צמיחה של 1.6% בלבד בשנים 2017—2018. ההתפתחויות הפוליטיות מהוות את הסיכון העיקרי לצמיחה. ה-ECB הותיר החודש את מדיניותו על כנה. בבריטניה, מדד מנהלי הרכש שירד בחדות לאחר משאל העם אך שב ועלה לרמות שמעידות על התרחבות; אולם לפי מרבית ההערכות צפויה פגיעה בפעילות, ועוצמתה תהיה תלויה בהסכמים שיגובשו. הצמיחה ביפן נותרה כמעט אפסית, והבנק המרכזי הודיע על תכנית "לשליטה על עקום הריביות" – תכנית שבמסגרתה הוא יחתור לשמר את תשואת האג"ח הממשלתיות לעשר שנים בקרבת רמתה הנוכחית, סביב 0%; נוסף לכך הוא התחייב להמשיך את ההרחבה המוניטרית גם לאחר שהאינפלציה תגיע ל-2%. במרבית המשקים המתעוררים חל שיפור מסוים בהערכות לגבי הפעילות, ומרבית הנתונים הכלכליים שפורסמו החודש בסין היו חיוביים. מדד עלויות הייצור (PPI) בסין עומד מתחילת השנה על 0.8%- בלבד, והמשך התייצבותו עשוי להקטין את הלחצים הדפלציוניים בעולם. מחירה של חבית נפט מסוג ברנט נע במהלך החודש בין 45$ ל-50$; מדד הסחורות ללא אנרגיה ירד בתחילת החודש אך עלה בהמשכו, ובסיכום החודש רשם ירידה קלה.

הגורמים העיקריים להחלטה

ההחלטה להותיר את הריבית לחודש אוקטובר ללא שינוי ברמה של 0.1%, עקבית עם מדיניות מוניטרית שנועדה להחזיר את האינפלציה אל תוך יעד יציבות המחירים של 1% עד 3% ולתמוך בצמיחה תוך שמירה על היציבות הפיננסית. הוועדה המוניטרית ממשיכה להעריך שלאור סביבת האינפלציה, ההתפתחויות בכלכלה העולמית, בשער החליפין, וכן במדיניות המוניטרית של הבנקים המרכזיים העיקריים, המדיניות המוניטרית תיוותר מרחיבה למשך זמן רב.
v   לאחר שבחודשים מאי-יולי עלה מדד המחירים לצרכן בשיעור שעקבי עם התוואי העונתי של יעד האינפלציה, מדד אוגוסט היה נמוך משמעותית מהתוואי. האינפלציה בהסתכלות ל-12 החודשים האחרונים ממשיכה להיות שלילית, והציפיות לאינפלציה לטווחים הקצרים עדיין מצויות מתחת לגבול התחתון של היעד. הציפיות לטווחים הבינוניים והארוכים ממשיכות להיות מעוגנות בתוך תחום היעד.
v   האומדן השני לנתוני החשבונאות הלאומית של הרבעון השני עודכן כלפי מעלה, ומהאינדיקטורים שהצטברו עד כה ניתן להעריך שברבעון השלישי המשק המשיך לצמוח בשיעור שאינו נופל מזה של קצב הצמיחה בשנים האחרונות. בשוק העבודה נמשכת תמונה חיובית של גידול בתעסוקה ובשכר; מסתמן מחסור בעובדים בענפים שונים.
v    המשק העולמי ממשיך לצמוח בקצב איטי, וקצב הגידול של הסחר העולמי ממשיך לרדת; הבנקים המרכזיים ממשיכים להנהיג מדיניות מוניטרית מאוד מרחיבה; ההערכות הן שישנה הסתברות גבוהה יחסית לכך שהריבית בארה"ב תעלה עד סוף השנה, אולם תוואי העלאת הריבית הצפוי לשנים הבאות נמוך משהוערך קודם לכן.
v   מאז הדיון המוניטרי שהתקיים ב-28/8/16, ועד ל-23/9/16, התחזק השקל מול הדולר ב-0.2%. בשער החליפין הנומינלי האפקטיבי נרשם ייסוף של 0.3%, וב-12 החודשים האחרונים נרשם ייסוף של 4.9%. רמתו של שער החליפין האפקטיבי ממשיכה להקשות על צמיחת היצוא והמגזר הסחיר.
v     בחודשיים האחרונים מחירי הדירות התייצבו. ברבעון השני נרשם גידול במספר התחלות הבניה. קצב המשכנתאות החודשי מתייצב, תוך המשך עלייה בריבית המשכנתאות.
הוועדה המוניטרית סבורה שהסיכונים להשגת יעד האינפלציה נותרו גבוהים. בנק ישראל ימשיך לעקוב אחר ההתפתחויות הכלכליות בישראל ובעולם, ובשווקים הפיננסיים. בנק ישראל ישתמש בכלים העומדים לרשותו, ויבחן את הצורך בשימוש בכלים שונים, על מנת להשיג את מטרותיו - יציבות מחירים, עידוד התעסוקה והצמיחה, ותמיכה ביציבות המערכת הפיננסית – ובהיבט הזה, ימשיך לעקוב אחר ההתפתחויות בשוקי הנכסים ובכלל זה שוק הדיור.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
סיכום הדיונים המוניטריים לקראת החלטת הריבית לחודש אוקטובר 2016 יפורסמו ב-10/10/2016.
החלטת הריבית לחודש נובמבר 2016 תתפרסם ביום חמישי ה-27/10/2016, בשעה 16:00.