התפתחויות בתיק הנכסים הפיננסיים של הציבור ברביע השלישי של שנת 2016

11/12/2016
לכל ההודעות בנושא:
השווקים הפיננסיים והיציבות הפיננסית
פרסומים סטטיסטיים
v     ברביע השלישי של שנת 2016 עלה שוויו של תיק הנכסים בכ- 57 מיליארדי ש"ח (לעומת סוף הרביע השני של 2016) ועמד בסופו על כ- 3.39 טריליוני ש"ח.

​​​​v     העלייה בשווי התיק ברביע השלישי נבעה בעיקר מהעלייה בשווי המניות בארץ, אג"ח החברות הסחיר וביתרת המזומן והפיקדונות. עלייה שקוזזה בחלקה ע"י הירידה באג"ח הממשלתיות.

v     מתחילת שנת 2016 חלה ירידה בשיעור הנכסים הסחירים (1.1- נקודות האחוז), הנכסים בחו"ל (0.6- נקודות האחוז) ובנכסים במט"ח (0.5- נקודות האחוז).

v     שווי יתרת התיק המנוהל ע"י המשקיעים המוסדיים עלה ברביע השלישי של שנת 2016 בכ-1.7% (23 מיליארדי ש"ח), ועמד בסוף בסופו על כ-1.42 טריליון ש"ח. העלייה נרשמה במרבית הרכיבים, בעיקר בשווי המניות בישראל ובהשקעות בחו"ל שקוזזה בחלקה ע"י ירידה בשווי המזומן והפיקדונות.

v     ברביע השלישי של השנה, בניגוד למגמה שהחלה בשנת 2015, נרשמו הפקדות נטו בקרנות הנאמנות בהיקף של כ- 0.6 מיליארדי ש"ח.