טיוטת הוראה למערכת הבנקאית: רכישת הגנות אשראי שביצעו הבנקים מחברות ביטוח בחו"ל תאפשר הרחבת היצע האשראי לענף הבינוי והנדל"ן

הפיקוח על הבנקים העביר למערכת הבנקאית טיוטת חוזר על פיו ישונה אופן המדידה של מגבלת חבות ענפית, כך שסיכון האשראי שהבנקים ביצעו כנגדו ביטוח מול חברות ביטוח בחו"ל יסווג בעיקרו  בענף שירותים פיננסיים במקום אשראי לענף הנדל"ן. שינוי סיווג זה יאפשר לתאגידים הבנקאיים להגדיל את היצע האשראי לענף הבינוי והנדל"ן ולהמשיך לממן פרויקטים חשובים בו.

 
על פי הוראות הפיקוח על הבנקים, משקלו של האשראי שבנק מעניק לענף משק בודד לא יעלה על 20% (ובנסיבות מסוימות 22%) מסך סיכון האשראי של הבנק. מגבלה זו נועדה למנוע מצב שבו משבר שיחול בענף משק מסוים יסכן את יציבות התאגיד הבנקאי וכתוצאה מכך את יציבות המשק כולו. גידול בהיקפי הבנייה בשנים האחרונות, בפועל והמתוכננים, לרבות במסגרת פרויקטים של מחיר למשתכן ופרויקטים גדולים בתחום התשתית (כגון תשתיות צבאיות בנגב), הביאו לכך שבמספר בנקים משקל האשראי לענף קרוב למגבלה, והם מוגבלים ביכולתם להגדיל את האשראי לענף. הדבר הוביל חברות בענף הנדל"ן לדווח על קשיי מימון.
על רקע האמור, ובפרט לנוכח דרישות הלימות ההון שבהן הבנקים נדרשים לעמוד, בשנה האחרונה ביצעו הבנקים מספר עסקאות בסכומים מהותיים לרכישת פוליסות ביטוח למטרות הגנה מפני סיכון אשראי הנובע מערבויות בנקאיות שניתנו על פי חוק המכר (דירות) (להלן -ערבויות מכר). פוליסות הביטוח נרכשו מחברות ביטוח בינלאומיות אשר כשירותן מוכרת למטרות חישוב הלימות הון, בהתאם לתקנים הבינלאומיים של ועדת באזל, וצמצמו את החשיפה של הבנקים הללו לסיכוני אשראי בתחום הנדל"ן.
בטיוטת חוזר שיצאה אתמול לדיון בוועדה לנהלים תקינים של הפיקוח על הבנקים,  הודיעה המפקחת כי היא שוקלת לשנות את הסיווג של סכומי ערבויות המכר שבגינם נרכש הביטוח, כך ש- 70% מהסכומים יסווגו בהתאם לענף הפעילות העיקרי של ספק ההגנה, קרי ענף שירותים פיננסיים, ולא בענף הנדל"ן. ההכרה בהגנות האשראי עקבית עם ההנחיות  הקיימות של הפיקוח לחישוב הלימות ההון. ההחלטה לא להכיר במלוא המכירה נובעת מכך שהפיקוח על הבנקים מתכוון לאמץ בעתיד עוד צעדים שנוגעים לאופן מדידת החשיפה לענפי משק (כגון הכללת מסגרות אשראי ועוד), שעשויים להעלות את הגובה הנמדד של חשיפת הבנקים לענף. 
על פי אומדני הפיקוח על הבנקים, השינוי הרגולטורי המוצע יפחית את משקל האשראי לענף הנדל"ן בכ- 1.5 נקודות אחוז (עם שונות מסוימת בין הבנקים), ויאפשר לבנקים להגדיל את האשראי ולממן פרויקטים בתחומי פיתוח תשתיות ובניית פרויקטים למגורים בכ- 10 מיליארדי ₪ נוספים.
 
המפקחת על הבנקים ד"ר בר:  
"עדכון ההוראה מביא לידי ביטוי את צמצום החשיפה לענף הבינוי והנדל"ן שביצעו הבנקים בשנה האחרונה באמצעות רכישת ביטוח כנגד ערבויות המכר שהוציאו. העדכון יאפשר לבנקים להמשיך ולממן את הפרויקטים התשתיתיים הגדולים והחשובים למשק ואת הגידול בהיצע הפרויקטים למגורים, שמשרד האוצר והממשלה מובילים במטרה למתן את עליית מחירי הדיור. רכישת פוליסות הביטוח וההתאמה של ההוראה הרגולטורית מאפשרים את הגדלת היצע האשראי לענף חשוב זה, תוך שמירה על מגבלות הסיכון שנקבעו בעבר על-ידי הפיקוח כדי להגן על יציבות הבנקים והמערכת הפיננסית".