בנק ישראל העניק היום היתר ראשון לגוף מוסדי להגדיל החזקותיו במניות הבנקים

בהתאם למדיניות החדשה שפרסם בנק ישראל בחודש יוני 2016, ניתן היום היתר הנגידה לשולטים בקבוצה פיננסית אשר מנהלת כספי לקוחות, אשר פנו לקבלת היתר להחזיק אמצעי שליטה בתאגידים בנקאיים בשיעור של עד 7.5%. ההיתר שהוענק על בסיס המדיניות שפורסמה, מגביל, בין היתר, את סך כל אמצעי השליטה בבנקים המוחזקים על ידי כל אחת מהחברות שבקבוצה הפיננסית שקיבלה את ההיתר, כך שלא יעלה על 5% מהון התאגידים הבנקאיים בכל חברה בקבוצה, בין עבור לקוחותיהם ובין עבור עצמם ועד לסך של עד 7.5% מהחזקה באמצעי שליטה בתאגיד בנקאי. בקשות נוספות שמונחות על שולחנו של בנק ישראל נמצאות עדיין בבחינה.

 

שינוי המדיניות, על פיה הסף העליון להחזקה של בעלי שליטה בגופים המנהלים כספי לקוחות (קופות גמל, חברות ביטוח, קרנות נאמנות, ותעודות סל) במניות הבנקים עמד על 5 אחוזים, מאפשר לבעלי שליטה בגופים אלה להחזיק עד 7.5 אחוזים ממניות תאגיד בנקאי, בכפוף לקבלת היתר מנגידת בנק ישראל. ההקלה מתייחסת לגופים אלה בהיותם גופים הפועלים עבור הציבור הרחב ומתוך מניעים פיננסיים ולא אסטרטגים.  הרף הקודם מנע מגופים מוסדיים להגדיל את אחזקותיהם במניות הבנקים עבור הציבור, והשפיע לרעה על סחירות מניות הבנקים, ובעקיפין גם על שווי השוק של הבנקים.

 

ניתוח של הרגולציה הנהוגה בעולם העלה, שברוב המדינות המפותחות שיעור ההחזקה שמחייב קבלת היתר רגולטורי לאחזקת מניות בבנק הוא 10 אחוזים (לדוגמא בבריטניה, ארה"ב, קנדה, צרפת, בלגיה, שוויץ ועוד) ובחלק מהמדינות אף 15 אחוזים (באוסטריה, הולנד, דנמרק, גרמניה ועוד). לאור כל אלו, בנק ישראל ראה לנכון להקל במגבלת ההחזקה באופן שתואר.

 

המפקחת על הבנקים, ד"ר חדוה בר: ״אנו מיישמים את המדיניות שהודענו עליה, תוך בחינה מעמיקה של מבנה ההחזקות בכל אחת מהקבוצות שפונות בבקשה לקבלת ההיתר, על מנת לוודא שההיתר שיינתן ישקף את מטרות המדיניות - לאפשר לציבור הרחב להגדיל את השקעתו במניות הבנקים באמצעות הגופים המנהלים את כספו, ולתמוך בהגדלת הסחירות של מניות הבנקים״.​

​​​​​