שיעור האינפלציה הצפוי לפי שוק ההון ותחזיות החזאים והתפתחות אמצעי התשלום

18/04/2016
לכל ההודעות בנושא:
המדיניות המוניטרית והאינפלציה - נתונים ודוחות
פרסומים סטטיסטיים

תאריך
שיעור האינפלציה הצפוי (אחוזים)
אמצעי התשלום (M1)
הציפיות משוק ההון1
ממוצע תחזיות2 האינפלציה ל-12 חודשים קדימה
היתרה הממוצעת לחודש (מיליארדי ₪)
שיעור השינוי (אחוזים)
לשנה הראשונה
לשנתיים
לחמש שנים
לשנה העשירית (פורוורד)
חודשי
12 החודשים האחרונים3
הנתונים השנתיים4:
 
 
 
 
 
 
 
 
2010
2.6
2.7
2.9
2.3
2.7
114.7
2.8
4.6
2011
2.5
2.6
2.8
2.4
2.8
116.5
2.2
1.6
2012
2.1
2.4
2.6
2.3
2.3
126.6
2.1
8.7
2013
1.7
2.0
2.3
2.3
1.8
145.8
2.3
15.2
2014
1.2
1.5
1.8
2.3
1.3
197.8
4.6
35.6
2015
0.6
1.0
1.3
2.1
0.8
278.2
2.9
40.7
הנתונים החודשיים5:
 
 
 
 
 
 
 
 
2015
 
 
 
 
 
 
 
 
ינואר
0.5
0.8
1.3
2.2
0.6
204.8
3.6
39.8
פברואר
0.8
1.0
1.4
2.0
0.7
208.1
1.6
39.2
מארס
0.7
1.0
1.4
2.2
1.0
226.1
8.7
48.5
אפריל
0.6
1.0
1.3
2.3
1.1
237.4
5.0
50.5
מאי
0.9
1.3
1.5
2.2
1.1
240.7
1.4
52.8
יוני
1.1
1.3
1.5
2.2
1.1
247.2
2.7
55.4
יולי
1.0
1.3
1.4
2.0
1.0
255.4
3.3
54.6
אוגוסט
0.5
0.9
1.3
1.8
0.8
259.1
1.5
50.8
ספטמבר
0.4
0.8
1.2
2.1
0.5
271.6
4.8
50.8
אוקטובר
0.5
0.8
1.2
1.9
0.5
269.9
0.6-
44.8
נובמבר
0.3
0.7
1.2
2.2
0.7
270.5
0.2
43.0
דצמבר
0.1
0.5
1.1
2.2
0.6
278.2
2.9
40.7
2016
 
 
 
 
 
 
 
 
ינואר 6
0.3-
0.2
0.8
2.3
0.4
284.1
2.1
38.7
פברואר 6
0.3-
0.1
0.8
2.2
0.4
287.9
1.3
38.3
מארס 6
0.0
0.4
1.0
2.3
0.5
289.8
0.7
28.2
הנתון השוטף7
0.1
0.5
1.0
2.2
0.8
 
 
 
 
1.הציפיות לאינפלציה משוק ההון מוגדרות כהפרש בין התשואות של אג"ח ממשלתיות לא-צמודות לתשואות של אג"ח ממשלתיות צמודות (Break-even Inflation), והן כוללות מרכיב של פרמיית סיכון אינפלציונית וכן הטיות שונות הנובעות מהבדלי המיסוי והנזילות הקיימים בין הסוגים השונים של איגרות החוב. הסבר על אופן החישוב של הציפיות מופיע בכתובת: www.boi.org.il/he/DataAndStatistics/Pages/InflationExpectationsExplanation.aspx
   החל מחודש יוני 2014 פרסום הנתונים מתבסס על המודל המעודכן לאמידת עקום התשואות הריאליות. מודל זה מביא בחשבון את גורמי העונתיות של מדד המחירים לצרכן על ידי כך שהוא נוטל את התשואות הריאליות של סדרות אג"ח בעלות טווחי פדיון שונים וגוזר מהן את התשואות לשנים שלמות. פירוט מופיע בכתובת: http://www.boi.org.il/he/Research/DocLib1/pp1206h.pdf.
2. ממוצע פשוט של תחזיות האינפלציה של חברות לייעוץ כלכלי ושל בנקים מסחריים המפרסמים את תחזיותיהם באופן סדיר.
3. הרמה הממוצעת בחודש השוטף לעומת הרמה הממוצעת של החודש המקביל בשנה הקודמת.
4. הנתונים השנתיים: שיעור האינפלציה הצפוי – ממוצע שנתי, אמצעי התשלום (1M) – הממוצע בחודש דצמבר.
5. הנתונים החודשיים: ממוצע חודשי.
6. הנתונים על אמצעי התשלום הם ארעיים.
7. על הציפיות משוק ההון - ממוצע לחודש מדדי (מה-16 בחודש הקודם עד ה-15 בחודש הנוכחי), על התחזיות - הממוצע של התחזיות שעודכנו לאחר פרסום המדד.