החלטות עיקריות עד לכינונה של המועצה המינהלית

​תאריך ההחלטה ​ההחלטה
19.09.2011​ מכוח סמכויות המועצה המינהלית, המוקנות לנגיד הבנק כל עוד לא כוננה המועצה, החליט הנגיד, ב-19 בספטמבר 2011, על העברת תקציב בסך 3.4 מיליון ש"ח מתחום הפעולה "גמלאות - תוכנית גמלאות" לתחום הפעולה "גמלאות - תוכנית תשלומים בעת פרישה".
31.07.2011​ מכוח סמכויות המועצה המינהלית, המוקנות לנגיד הבנק כל עוד לא כוננה המועצה, החליט הנגיד, ב-31 ביולי 2011, על העברת תקציב בסך 7 מיליון ש"ח מתחום הפעולה "ניהול ומטה - תוכנית עלויות העבודה" לתחום הפעולה "גמלאות - תוכנית התשלומים בעת פרישה".
26.05.2011​ מכוח סמכויות המועצה המינהלית, המוקנות לנגיד הבנק כל עוד לא כוננה המועצה, החליט הנגיד ב-26 במאי 2011, על הארכת מינויו של משרד רואי החשבון סומך חייקין כמבקר לבנק לצורך הכנת דוח הביקורת לשנת 2011; זאת משום שמשרד זה הועסק על ידי הבנק בארבע השנים האחרונות והמינוי לשנת 2012 יבוצע בידי המועצה המינהלית שתוקם. ההתקשרות כאמור אושרה בידי ועדת המכרזים העליונה של הבנק.
 

​ ​