דינים וחשבונות כספיים

​אחת לשנה מתפרסמים הדינים וחשבונות הכספיים של בנק ישראל ובהם מאזן בנק ישראל ודוח הרווח וההפסד שלו ליום 31 בדצמבר. כן כלולים בדוח ביאורים ודברי הסבר לדוחות הכספיים וסקירה שנתית של מערכות התשלומים והסליקה. לדוח מצורף נספח סטטיסטי, ובו סדרות נתונים שנתיות וחודשיות של סעיפים מתוך הדוחות הכספיים.
הדוחות הכספיים השנתיים מתפרסמים גם בדפוס (ללא הנספחים). ​​​​​​​​​​