התעסוקה והשכר

תקציר:

בשנת 2003 נמשך השפל בשוק העבודה, בשל הפעילות הכלכלית הממותנת: תשומת העבודה במגזר העסקי נותרה ללא שינוי, ושיעור האבטלה האמיר ל-10.7 אחוזים תוך העמקתה. התעסוקה של ישראלים במגזר העסקי התרחבה ב-2.5 אחוזים, לאחר יציבות בשנה הקודמת, במקביל לצמצום חד בממדי ההעסקה של עובדים זרים, והחלפתם בישראלים בלטה בענף הבינוי. בשירותים הציבוריים תשומת העבודה פחתה במקצת, לאחר שנים ארוכות של עלייה בלתי פוסקת, בזכות צעדים נמרצים להקטנת חלקה של הממשלה בפעילות המשקית.

השכר הנומינלי למשרת שכיר ירד ב-2.1 אחוזים, ולמעלה מכך בשירותים הציבוריים, שבהם נחתם הסכם קיבוצי להפחתת שכר פרוגרסיבית. פריון העבודה עלה השנה ב-1.5 אחוזים, לאחר שנתיים של ירידות רצופות; כתוצאה מכך, וכן מירידת שכר ריאלית של 2.4 אחוזים במגזר העסקי, פחתה מאוד עלות העבודה ליחידת תוצר - התפתחות המעידה על התייעלות הפירמות.

השנה התערערו יחסי העבודה במשק, על רקע הסדרי קרנות הפנסיה, העלאה של גיל פרישת החובה, ותכניות לשינויים נרחבים בשירותים הציבוריים ובתאגידים הממשלתיים. במהלך 2003 הורגשה השפעתם של שינוי החקיקה המפחיתים מאוד את תשלומי ההעברה ואת הזכאות לקבלתם. אלו הונעו על ידי הצורך להקטין את הוצאות הממשלה ולהגביר את ההשתתפות בשוק העבודה, אך פגעו פגיעה קשה ברווחת המשפחות הנזקקות.

התעסוקה והשכר - הקובץ במלואו