תיק הנכסים הכספיים של הציבור

תקציר:

בשנת 2003 עלה ערך תיק הנכסים הכספיים של הציבור ב-12.3 אחוזים במונחים נומינליים והסתכם ב-1,385.9 מיליארדי ש"ח – לאחר עלייה מתונה של 1.8 אחוזים בשנת 2002. עליית התיק השנה הקיפה את כל הנכסים המקומיים, בעוד שרכיב הנכסים במטבע חוץ הצטמצם מעט. התפתחות תיק הנכסים הושפעה השנה משני גורמים עיקריים – ירידת הסיכון ביחס לתשואה הצפויה מהשקעה בנכסים מקומיים והרפורמה במיסוי שוק ההון.

ירידת הסיכון ביחס לתשואה הצפויה מנכסים מקומיים, החל מחודש מארס, התבטאה במגמת עלייה של מחירי כל הנכסים הפיננסיים המקומיים (מניות, איגרות חוב ומק"ם), וכנגדה בירידת המחירים של הנכסים במטבע חוץ. במגמת העלייה של מחירי הנכסים המקומיים תמכה גם הורדתה של ריבית בנק ישראל, על רקע הירידה באינפלציה הצפויה. הרפורמה במיסוי שוק ההון, אשר נכנסה לתוקף בשנת 2003 הייתה אחד הגורמים למעבר של הציבור מנכסים לא-סחירים (פיקדונות בבנקים ותכניות חיסכון) לנכסים סחירים (מק"ם ואיגרות החוב).

בשנת 2003 בלטה עליית רכיב המניות בארץ ובחו"ל, ששיקפה בעיקר את עליית מחיריהן של המניות. בתיק ללא מניות עלה משקלם של הנכסים הלא-צמודים, ירד משקל הנכסים הצמודים למדד, וכן ירד משקל הנכסים במטבע החוץ. התפלגות תיק הנכסים לפי טווח ההשקעה לא השתנתה במידה ניכרת. בכל אחד מהטווחים ירד חלקם של האפיקים הבנקאיים, בכל סוגי ההצמדה, ועלה חלקם של איגרות החוב והמק"ם.


תיק הנכסים הכספיים של הציבור - הקובץ במלואו