המשקיעים המוסדיים

תקציר:

במהלך שנת 2003 ירדו התשואות-לפדיון – הן הנומינליות והן הריאליות – המשך למגמה של השנים האחרונות, להוציא את שנת 2002. ירידת התשואות החלה במארס, עם פרסום התכנית הכלכלית וקבלת הערבויות מארה"ב, ועל רקע סיומה המהיר של המלחמה בעיראק. במקביל לירידת התשואות-לפדיון, פחתה אי-הוודאות הפיננסית, כפי שמשתקף, בין היתר, במחירי הנכסים הפיננסיים הנגזרים. בשארית השנה נמשכה מגמת הירידה בתשואות, ובסופה דמו רמותיהן לאלו של סוף 2001. בשוק המניות התהפכה המגמה ששררה בשנתיים האחרונות, והמדדים המובילים עלו עלייה חדה תוך מחזורי מסחר גבוהים; זאת על רקע הירידה באי הוודאות הפיננסית, תהליך הפחתת הריבית ותהליכי התייעלות בפירמות רבות.

מחזורי המסחר בסדרות המק"ם עלו בשנת 2003 עלייה מרשימה. לעומתם נרשמה ירידה - אף כי קטנה- של מחזורי המסחר באיגרות החוב הממשלתיות, אך הם היו עדיין גבוהים מאשר בשנים קודמות.

גיוס ההון הסחיר נטו של הממשלה בשוק המקומי הצטמצם בשנת 2003 – בניגוד למגמת התרחבותו בשנתיים הקודמות – על רקע גיוסי הממשלה בחו"ל, בעיקר במסגרת הערבויות, ובכך תרם אף הוא לירידת התשואות בשוק איגרות החוב הממשלתיות. בשוק איגרות החוב הקונצרניות נרשמה בשנת 2003 עלייה חדה בהיקפי ההנפקות, בעיקר של הלא-סחירות.

המשקיעים המוסדיים - הקובץ במלואו