לוח האירועים בשוקי הכספים וההון בשנת 2003

ינואר

ריבית בנק ישראל

 • הריבית הופחתה ב-0.2% לרמה של 8.9%.


הרפורמה במס

 • הופעלה הרפורמה המטילה מס על ההון ועל החיסכון, ומוסו הרווחים בבורסה. המס חל על פיקדונות, תוכניות חיסכון ואיגרות חוב.


אופציות על שער החליפין שקל/דולר

 • בנק ישראל הוסיף סדרת אופציות חדשה, אופציות put לחצי שנה, על האופציות הנמכרות במכרזים: אופציות call לחצי שנה ואופציות call ו-put לשלושה חודשים.


איגרות חוב של המדינה

 • הונפקה סדרה חדשה של איגרות חוב מסוג "גילון חדש" לטווח של 4 שנים.פברואר

המק"ם

 • הוכנס שינוי בשיטת המכרזים של המק"ם: בנק ישראל לא יפרסם את התשואות המרביות הנקבעות לפני כל מכרז.


אפריל

ריבית בנק ישראל

 • הריבית הופחתה ב-0.2% לרמה של 8.7%.


איגרות חוב של המדינה

 • בנק ישראל הפסיק לפרסם את המחיר המזערי שנקבע לפני כל מכרז.
 • בנק ישראל החל למכור בשם מדינת ישראל – במסגרת המכרזים למכירת מילוות מדינה סחירים לציבור – כמות נוספת של מילוות מדינה במחיר הסגירה של המכרז. זאת, במידה שמתקיים עודף ביקוש במחיר הסגירה ופער מסוים בין מחיר הסגירה לבין המחיר הממוצע במכרז. בחוזר המופץ לציבור לפני כל מכרז מפרסם בנק ישראל את הכמות הנוספת ואת הפער המרבי בין מחיר הסגירה לבין המחיר הממוצע במכרז.


מאי

ריבית בנק ישראל

 • הריבית הופחתה ב-0.3% לרמה של 8.4%.


חובת נזילות משנית על פיקדונות במטבע חוץ

 • הסתיים תהליך ההפחתות החודשיות בחובת הנזילות המשנית, בשיעור של 1% לחודש, תהליך שהחל בחודש אוגוסט 2002. חובת הנזילות המשנית על פיקדונות במטבע חוץ היא 0%.


קרנות הפנסיה

 • אושר הסדר קרנות הפנסיה הוותיקות בחקיקה בכנסת. ההסדר נועד לפתור את בעיית הגירעונות האקטואריים הקיימים של הקרנות ולקבוע בתקנותיהן מנגנון של איזון אקטוארי, הדומה למנגנון הקיים בקרנות החדשות.יוני

ריבית בנק ישראל

 • הריבית הופחתה ב-0.4% לרמה של 8.0%.


איגרות חוב של המדינה

 • החל מ-15 ביוני מבצע בנק ישראל את ההפקדה למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב ביום המסחר הראשון שלאחר יום המכרז (ולא ביום המסחר השני, כפי שהיה נהוג עד כה). כן נקבע שיום ההקצאה והחיוב הכספי יהיה ביום המכרז (ולא ביום העסקים הראשון שלאחר המכרז כפי שהיה נהוג).


יולי

ריבית בנק ישראל

 • הריבית הופחתה ב-0.5% לרמה של 7.5%.


אוגוסט

ריבית בנק ישראל

 • הריבית הופחתה ב-0.5% לרמה של 7.0%.


איגרות חוב של המדינה

 • בוטל המכרז לרכישת איגרות חוב מדינה צמודות למדד.


קרנות הפנסיה

 • שונו תקנות ההשקעה של הקרנות הוותיקות והחדשות. עיקרי השינוי: הקטנה עד ל-30% של השיעור מנכסי הקרנות שהן נדרשות להשקיע באיגרות חוב מיועדות (לעומת 93% ו-70% מהנכסים בקרנות הוותיקות והחדשות, בהתאמה, לפני השינוי).


ספטמבר

ריבית בנק ישראל

 • הריבית הופחתה ב-0.5% לרמה של 6.5%.


קרנות הפנסיה

 • כחלק מהרפורמה בקרנות הפנסיה הופסקה הנפקת איגרות החוב המיועדות מסוג "מירון".


אוקטובר

ריבית בנק ישראל

 • הריבית הופחתה ב-0.4% לרמה של 6.1%.


נובמבר

ריבית בנק ישראל

 • הריבית הופחתה ב-0.5% לרמה של 5.6%.


הבורסה לניירות ערך

 • ועדת הכספים של הכנסת אישרה את הכללים לפעילות של עושי שוק בבורסה לניירות ערך בתל אביב.


דצמבר

ריבית בנק ישראל

 • הריבית הופחתה ב-0.4% לרמה של 5.2%.


קרנות הפנסיה

 • איגרות החוב המיועדות מסוג "ערד" יונפקו מעתה לקרנות הפנסיה החדשות והוותיקות ובלבד ששווי יתרתן בסך נכסיה של כל קופה אינו עולה על 30%.


לוח האירועים בשוקי הכספים וההון בשנת 2003 - הקובץ במלואו