ההתפתחויות בשוק מטבע החוץ המקומי

תקציר:

במהלך שנת 2003 יוסף שער החליפין של השקל ב-1.6% לעומת סל המטבעות, ב-7.6% לעומת הדולר וב-11.3% לעומת האירו. במונחים ריאליים פוחת השקל"ב-2003 לעומת סל המטבעות עקב ירידת מחירים בשיעור של 1.9% בישראל ועליית מחירים של כ-2% (ממוצע משוקלל) אצל שותפות הסחר העיקריות של ישראל.

בחודשיים הראשונים של השנה נחלש השקל עד לרמה של 4.924 לעומת הדולר ו-5.2829 לעומת סל המטבעות - על רקע חוסר ודאות בישראל לקראת הבחירות (בסוף ינואר), חששות מגידול הגירעון בתקציב הממשלה והתגברות הסכנה של מלחמה עם עיראק, עם ההשלכות האפשריות שלה.

מתחילת מארס ועד סוף השנה התחזק השקל. הרמה הגבוהה ביותר של השנה נרשמה בתחילת יולי, 4.283 לעומת הדולר ו-4.6638 לעומת סל המטבעות - ייסוף של 9.6% ו-7.6%, בהתאמה, ביחס לרמות של תחילת השנה. עם הגורמים שתמכו בייסוף נמנים שיפור האמון במדיניות הפיסקלית, בעקבות אישורו המהיר של תקציב המדינה לשנת 2003; צעדים לריסון פיסקלי לטווח ארוך יותר; אימוץ תוואי יורד של הגירעון התקציבי ל-4% בשנת 2004 ול-3% משנת 2005 ואילך ורפורמות מבניות; ירידה של רמת הסיכונים בעולם, בזכות ההכרעה המהירה של המלחמה בעיראק; ירידה כלל-עולמית בשנאת הסיכון, שגרמה להסטת השקעות מאפיקים בעלי תשואות נמוכות לשווקים מתעוררים, המניבים תשואות גבוהות יותר; קבלת הערבויות מארצות הברית; פער הריבית הרחב בין השקל לדולר (שאמנם הצטמצם בהדרגה במהלך השנה); היחלשות הדולר בשוקי מטבע החוץ העולמיים.

האינדיקטורים של שוק מטבע החוץ מצביעים על ירידה בנזילות השוק ב-2003 והאטה בקצב התפתחותו. תנודתיות שער החליפין של השקל לעומת הדולר ירדה מ-8.3% ב-2002 ל-7.5% ב-2003; המירווח בין שערי הקנייה והמכירה במגזר הבין-בנקאי התרחב מ-0.5 אגורות ב-2002 ל-0.6 אגורות ב-2003; נפח המסחר היומי בעסקות ההמרה ירד ב-10% - מממוצע יומי של 827 מיליוני דולרים ב-2002 ל-748 מיליונים ב-2003.

הנפח היומי הממוצע של המסחר בשוק השקל-מטבע חוץ הסתכם בשנת 2003 ב-1.7 מיליארדי דולרים, עלייה של 10% לעומת שנת 2002 ועלייה של 79% לעומת שנת 2000. קצב הגידול של השוק הואט במהלך השנתיים האחרונות. ייתכן שהאטה זו היא תוצאה של התבגרות השוק ושל תנאים כלכליים אחרים, וסביר כי גם התפתחותם האיטית של שוקי הכספים וההון המקומיים מונעת גידול נוסף בשוק מטבע החוץ.

ההתפתחויות בשוק מטבע החוץ המקומי - הקובץ במלואו