תיק הנכסים של הציבור

תקציר:

בשנת 2004 עלה ערך תיק הנכסים הכספיים של הציבור ב־10.7 אחוזים במונחים נומינליים והסתכם ב־1,512.5 מיליארדי ש"ח, לאחר עלייה של 12.2 אחוזים בשנת 2003. גידול התיק בשנת 2004 הקיף את כל הנכסים, אולם התרומה העיקרית נבעה מרכיב המניות (בארץ ובחו"ל), ששוויו עלה ב־29.8 אחוזים. הגורמים העיקריים שפעלו לעליית שווי המניות בארץ בשנת 2004 היו התאוששות בפעילות הריאלית ורגיעה יחסית במצב הביטחוני. כתוצאה מעליית שווי המניות בארץ ובחו"ל משקלן היה הגבוה ביותר מאז שנת 2001 - כרבע משוויו של תיק הנכסים.

ערך תיק הנכסים ללא מניות עלה בשנת 2004 בשיעור של 5.6 אחוזים, לעומת עלייה של 4.6 אחוזים בשנת 2003.

על גודלו והרכבו של תיק הנכסים בשנת 2004 פעלו גם הגורמים העיקריים הבאים: אינפלציה נמוכה ששררה במהלך השנה וציפיות ליציבות מחירים בעתיד, המשך יישום הרפורמות בשוק ההון, והמדיניות הפיסקלית המרסנת, שהתבטאה בהיקף קטן של גיוס ההון.

בחינת תיק הנכסים ללא רכיב המניות מעלה כי השנה נמשכו מגמות רבות שנים בהרכב ההצמדה של התיק: ירידה במשקל הנכסים הצמודים למדד לצד עלייה של משקל הנכסים הלא־צמודים והנכסים במט"ח.

תיק הנכסים של הציבור - הקובץ במלואו