שוק ניירות הערך

תקציר:
התשואות לפדיון, הן הנומינליות והן הריאליות, ירדו בשנת 2004 בשיעור מתון, לאחר ירידה חדה יחסית אשתקד. התשואות הנומינליות הגיעו לרמה ממוצעת הדומה לזו של סוף שנת 2001, והתשואות הריאליות הגיעו לרמה נמוכה יותר. במחצית הראשונה של השנה עלו תשואות האג"ח לטווחים הבינוניים והארוכים, ובמהלך המחצית השנייה ירדו התשואות בכל הטווחים, במיוחד הקצרים והבינוניים.

בשוק המניות היו השנה עליות שערים מתונות - לעומת עליות חדות בשנת 2003 - תוך עלייה חדה של המחזורים במניות ובנגזרים על מדד המניות, לשיאים חדשים. גם בשוק המק"ם והאג"ח הממשלתיות עלו מחזורי המסחר השנה עלייה מרשימה, ורמתם הייתה גבוהה ביחס לשנים קודמות.

היקפי הפעילות בנכסים הפיננסיים הנגזרים אופיינו בשנת 2004 במגמה מעורבת: היקפי המסחר בנגזרי שער החליפין במערכת הבנקאית ובבורסה הצטמצמו, על רקע ירידה באי־הוודאות, שהשתקפה במחירי האופציות, והתנודתיות הנמוכה שאפיינה השנה את שער החליפין; לעומתם גדלו היקפי המסחר בנגזרי המניות הנסחרים בבורסה לניירות ערך, ובמיוחד היקפי הפעילות בנגזרי הריבית ובנגזרי מדד המחירים לצרכן המוצעים בבנקים. מסלקת המעו"ף בבורסה לניירות הערך השיקה באפריל 2004 מערכת לבקרת ביטחונות (מב"ט) בזמן אמת, ומאפייניה יפורטו בסעיף 5.

הממשלה צמצמה בשנה הנסקרת את הגירעון ואת גיוס ההון הסחיר המקומי נטו, ובמקביל עלו היקפי ההנפקות בשוקי האג"ח הקונצרניות, המניות ובני ההמרה עלייה חדה.

שוק ניירות הערך - הקובץ במלואו