המשקיעים המוסדיים

תקציר:

בשנת 2004 נשמרה היציבות בחלקם של חסכונות הציבור באמצעות המשקיעים המוסדיים בתיק הנכסים של הציבור, וחלק זה עמד בסוף 2004 על 37 אחוזים. יתרת נכסיהם של המשקיעים המוסדיים גדלה השנה - המשך למגמה של השנים האחרונות (למעט שנת 2002) - והסתכמה בסוף 2004 בכ־559 מיליארדי ש"ח, לעומת כ־505 מיליארדים אשתקד. עיקר הגידול היה בקרנות הנאמנות, ובמידה פחותה יותר - בשאר המשקיעים המוסדיים.

השנה, לראשונה מזה עשור שנים, נרשמה צבירה חיובית בקופות הגמל. לשינוי זה שלוש סיבות עיקריות: (א) שיקולי מיסוי - הרווחים על הפקדות ישנות בקופות הגמל ממשיכים להיות פטורים ממס, בעוד שאפיקי ההשקעה החלופים חייבים במס; (ב) שיפור המצב הכלכלי, שבעקבותיו הציבור נזקק פחות למשיכת כספים לצריכה שוטפת; (ג) צפי להמשך השיפור בביצועי הקופות.

בקרנות הנאמנות נמשכה הצבירה החיובית - אף כי סכום הצבירה השנה היה נמוך מאשר אשתקד - בעיקר בקרנות המתמחות בהשקעה באג"ח ובאלה המתמחות בהשקעה באג"ח מדינה. שינוי זה הוא חלק מהתאמת תיק הנכסים של הציבור: בתקופה של ריביות נמוכות על פיקדונות בנקאיים הציבור תר אחר חלופות השקעה סולידיות. גם בקרנות ההשתלמות ובקרנות הפנסיה לעמיתים חדשים נרשמה צבירה חיובית.

בשנת 2004 ניתבו קרנות הנאמנות את השקעותיהם בעיקר לאפיק המנייתי ולנכסים צמודים למדד, בייחוד על חשבון השקעותיהן באפיק השקלי הלא צמוד - דבר שהגדיל את סחירותו של תיק נכסיהן. שינוי זה הוא, בין היתר, תוצאת התשואה הנמוכה שהייתה צפויה בנכסים השקליים עקב מיצוי תהליך ההפחתה של ריבית בנק ישראל וביטול עדיפות המיסוי שהייתה עד שנת 2003 לחלק מהנכסים השקליים (מק"ם וחלק מהאג"ח הממשלתיות). שאר המשקיעים המוסדיים בחרו השנה להגדיל את השקעותיהם באג"ח קונצרניות, מניות ונכסים בחו"ל בעיקר על חשבון השקעותיהם בפיקדונות שקליים. הרקע לשינוי זה היה ירידת שיעורי הריבית במשק וחיפוש אפיקי השקעה אלטרנטיביים שיניבו תשואה גבוהה יותר, התבססותה של האינפלציה הצפויה סמוך למרכז תחום יעד יציבות המחירים, יציבות יחסית של שער השקל מול הדולר, גידול ההנפקות של המגזר הפרטי ועליות שערים בשוק המניות בתחילת השנה ובסופה. להסטת מקורות מהבנקים לשוק ההון תרמו גם הרפורמה במס, הרפורמה בפנסיה והקשחת מדיניות הבנקים במתן אשראי, והדבר התבטא, בין השאר, בגידול ההשקעה באג"ח קונצרניות.

ההכרה של החוסכים, בשנים האחרונות, בעדיפות הביצועים של קופות הגמל הפרטיות על ביצועי הקופות המנוהלות על ידי הבנקים התבטאה השנה בהאצה חדה בהעברת כספים של קופות הגמל וקרנות ההשתלמות מהבנקים לגופים פרטיים. תהליך גידול חלקם של הנכסים המנוהלים בידי חברות פרטיות הקיף השנה גם את קרנות הנאמנות. אף שהמלצות ועדת בכר טרם יושמו, נראה שעצם פרסומן וההתעסקות הציבורית בנושא הגדילו את מודעות החוסכים ליעילותם היחסית של הגופים הפרטיים.

בשנת 2004 קודמו מספר רפורמות בתחום המשקיעים המוסדיים; המרכזית והחשובה שבהן היא הרפורמה בשוק ההון (דוח ועדת בכר) ובלבה ההמלצה להפרדת הבעלות והניהול של קופות הגמל, קרנות הנאמנות וחברות החיתום מהבנקים.

המשקיעים המוסדיים - הקובץ במלואו